STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i statistisk problemformulering, modellbygging, analyse samt resultatvalidering. Sentralt er regresjon (dvs. empirisk bestemmelse av relasjoner mellom variable) og andre flervariable statistiske teknikker samt behandling av tidsavhengige data. Spesielt behandles lineær regresjon, variansanalyse, forsøksplanlegging, logistisk regresjon, levetidsanalyse og enkel tidsrekkeanalyse.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi godt tilrettelagte introduksjoner til relativt mange emner. Undervisningen vil være IT-assistert og eksempelorientert. Bruk av matematikk vil bli holdt nede på et minimum. Innføring i en statistisk programpakke er en del av opplegget. Emnet er spesielt rettet mot master- og doktorgradsstudenter som trenger kunnskaper i statistiske metoder utover STK1000 – Innføring i anvendt statistikk, men emnet kan også inngå i en bachelor-grad. Det forutsettes at studentene aktivt tar del i praktiske øvelser.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

STK1000 – Innføring i anvendt statistikk samt et innføringsemne i matematikk er anbefalt.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen foregår over to separate uker. I disse to ukene er det undervisning 09.15-16.00 hver dag.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Muntlig eller skriftlig eksamen. Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dersom prosjektoppgave inngår i eksamen, må en obligatorisk oppgave godkjennes etter første undervisningsuke. Dersom det ikke inngår prosjektoppgave i eksamen, må en obligatorisk oppgave godkjennes etter første undervisningsuke, og en obligatorisk oppgave godkjennes etter andre undervisningsuke.

Forelesninger, oppgaver og obligatorisk oppgave gis felles for STK4900 og STK9900, men eksamensspørsmålene er ikke like for de to emnene.

Hjelpemidler til eksamen

Skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 17:17:40

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk