Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi innsikt i statistisk problemformulering, modellbygging, analyse samt resultatvalidering. Sentralt er regresjon (dvs. empirisk bestemmelse av relasjoner mellom variable) og andre flervariable statistiske teknikker samt behandling av tidsavhengige data. Spesielt behandles lineær regresjon, variansanalyse, forsøksplanlegging, logistisk regresjon, levetidsanalyse og enkel tidsrekkeanalyse.

Hva lærer du?

Emnet sikter mot å gi godt tilrettelagte introduksjoner til relativt mange emner. Undervisningen vil være IT-assistert og eksempelorientert. Bruk av matematikk vil bli holdt nede på et minimum. Innføring i en statistisk programpakke er en del av opplegget. Emnet er spesielt rettet mot master- og doktorgradsstudenter som trenger kunnskaper i statistiske metoder utover STK1000 - Innføring i anvendt statistikk, men emnet kan også inngå i en bachelor-grad. Det forutsettes at studentene aktivt tar del i praktiske øvelser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

MAT1001 - Matematikk 1 og STK1000 - Innføring i anvendt statistikk

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

Undervisningen foregår over to separate uker. I disse to ukene er det undervisning fra 9.15-16.00.

Eksamen

Avhengig av antall studenter kan eksamen være på en av de
følgende fire formene:
1.Bare skriftlig eksamen
2.Bare muntlig eksamen
3.Prosjektoppgave etterfulgt av skriftlig eksamen
4.Prosjektoppgave etterfulgt av muntlig høring.
For de to siste gjelder det at prosjektoppgaven og avsluttende eksamen vektlegges likt, og endelig karakter baseres på en helthetsvurdering. (Det gis ikke karakter på de individuelle eksamensdelene.)

Hvilken eksamensform som blir benyttet skal kunngjøres av
faglærere senest 15. oktober/15. mars for hhv. høstsemesteret og vårsemesteret.

Dersom prosjektoppgave inngår i eksamen, må en obligatorisk oppgave godkjennes etter første undervisningsuke. Dersom det ikke inngår prosjektoppgave i eksamen, må en obligatorisk oppgave godkjennes etter første undervisningsuke, og en obligatorisk oppgave godkjennes etter andre undervisningsuke.

Forelesninger, oppgaver og obligatorisk oppgave gis felles for STK4900 og STK9900, men eksamensspørsmålene er ikke like for de to emnene.

Regelverk for obligatoriske oppgaver ved Matematisk institutt

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til skriftlig eksamen: Godkjent kalkulator og alle skrevne og trykte hjelpemidler.

Tillatte hjelpemidler til muntlig eksamen: Ingen.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk

Emnet undervises på engelsk. Dersom ingen studenter har ønsket emnet på engelsk innen første forelesning, kan emnets undervisning gis på norsk.