Dette emnet er nedlagt

ECON3730 – Lønnsfastsettelse og arbeidsmarked

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i arbeidsmarkedsøkonomi. Arbeidsmarkedet er avgjørende for både god ressursallokering i samfunnet og for inntektsfordelingen. Emnet gir en gjennomgang av viktige økonomiske teorier for lønnsfastsettelse, bl.a. lønnsforhandlinger, fagforeninger og effektivitetslønn. Hva bestemmer relative lønninger? Emnet tar også for seg temaer som:

 • investeringer i kunnskapskapital
 • mobilitet
 • inn- og utstrømming til arbeidsløshet
 • virkninger av innvandring på arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Kunnskap
Du lærer

 • en innføring i økonomiske modeller for tilpasningen i arbeidsmarkedet der det legges særlig vekt på lønnsdannelsen og i samspillet mellom tilbuds- og etterspørselssiden i markedet
 • bakgrunnen for lønnsforskjeller langs en rekke dimensjoner, som bedrift, kvalifikasjoner, kjønn og forhandlingssystem
 • hvordan arbeidsmarkedet virker fra allokerings- og fordelingshensyn.
 • virkinger for økonomien av arbeidsmarkedspolitikk, endringer ut utdanningssystemet, innvandring, teknologisk endring, system for lønnsfastsettelse og økt internasjonalisering

Ferdigheter
Du skal kunne

 • bruke økonomiske modeller til å analysere viktige forhold knyttet til arbeidsmarkedet
 • utnytte empiriske data for å belyse økonomisk teori

Generell kompetanse
Du skal

 • kunne følge uformelle økonomiske resonnementer knyttet til faget, for eksempel innholdet i faglige utredninger.
 • oppøve respekt for skillet mellom velfundert kunnskap og oppfatninger basert på ”synsing”.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Du kan ikke ta dette emnet hvis du tidligere har tatt visse ECON-emner på høyere nivå.

Undervisning

Forelesninger: 3 timer per uke i hele semesteret.

Seminar/egenaktivitet i grupper: 2 timer per uke i deler av semesteret.

Obligatorisk aktivitet:

 • En obligatorisk øvelsesoppgave.

Dersom den obligatoriske oppgaven ikke blir godkjent, kan du få en mulighet til å levere en ny oppgave/rette den innleverte oppgaven innenfor en kort tidsfrist.

Se Det samfunnsvitenskapelige fakultets regler for bytte av seminargrupper og retningslinjer for obligatoriske aktiviteter.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

3-timers skriftlig eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet er et vilkår for å kunne gå opp til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst gjøres direkte i StudentWeb innen fristen for undervisningsopptak og eksamenmelding.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Du bør be om begrunnelse for karakteren før du bestemmer deg for å klage.

Klage

Begrunnelse

Fristen for å be om begrunnelse er en uke etter at karakteren er kunngjort. For muntlige og praktiske eksamener er fristen straks etter at du har fått vite karakteren din.

Du skal normalt få begrunnelsen innen to uker etter at du har bedt om den. Sensor avgjør om begrunnelsen blir gitt skriftlig eller muntlig.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Det er restriksjoner på gjentak av eksamen i dette emnet. Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Offered for the last time Autumn 2012

Eksamen

Offered for the last time Autumn 2012

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

SV-info