SPED3000 – Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv

Kort om emnet

Lærevansker og særskilte behov i et system- og individperspektiv er delt inn i fire hovedområder:

Spesifikke lærevansker knyttet til språk og kognisjon

 • språkvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • sekundærvansker
 • metodikk og fagdidaktikk
 • kartlegging, planlegging og opplæring

Generelle lærevansker, gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og sammensatte lærevansker

 • persepsjon, motorikk og læring
 • lærevansker og nevrologi
 • utviklingshemming og læring
 • autismespekterforstyrrelser og læring
 • hørselshemming og læring
 • synshemming og læring
 • metodikk og fagdidaktikk
 • kartlegging, planlegging og opplæring

Psykososiale vansker og personlig-hetsutvikling

 • forståelse, begreper, og teoretiske perspektiv
 • risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • begreper og teoretiske perspektiver innen personlighetspsykologi
 • sosial kompetanse
 • psykisk helse og tidlig intervensjon
 • observasjon og kartlegging
 • tiltak og tiltaksevaluering på individ- og systemnivå

Minoritets- og migrasjonsrelaterte lærevansker:

 • individ, kultur og samfunn
 • minoriteter og mangfold i skole, barnehage og samfunn
 • morsmål og norsk som andrespråk
 • tospråklig lese- og skriveutvikling
 • minoritetselever med særskilte behov
 • rammer og regelverk

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Emnet gir kunnskap om ulike utviklingsforstyrrelser og lærevansker sett i relasjon til alderstypisk læring og utvikling. Sentrale begreper og teorier innen de ulike vanskeområdene, nivåer av årsaksforklaringer (nevro/biologisk, kognitivt og miljømessig) og læringsbetingelser kommer i søkelyset.

Man får innsikt i hvordan skole og barnehage kan tilrettelegge for læring og utvikling for (høyfrekvente) grupper med særskilte behov.

Deltakere skal kvalifisere seg for kartlegging, planlegging, undervisning/opplæring og evaluering av tiltak både på individ-, gruppe- og systemnivå.

Ferdighetsmål

Undervisningen skal bidra til at studentene utvikler ferdigheter som styrker evnen til å kunne

 • reflektere over og kritisk vurdere fag- og forskningslitteratur
 • kontemplere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet
 • anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger

Generell kompetanse

Det skal legges grunnlag for studentenes videre profesjonell utvikling gjennom kunnskaper, holdninger og ferdigheter. Målet er at hun/han ut fra sin kompetanse skal kunne

 • delta i spesialpedagogisk og tverrfaglig kartlegging
 • planlegge og gjennomføre tiltak på individ og systemnivå
 • utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen aktuelle forsknings- og anvendelsesområder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Skikkethetsvurdering

All undervisning i spesialpedagogikk er omfattet av bestemmelsene om skikkethetsvurdering. I spesielle tilfeller kan en bekymringsmelding/tvilsmelding føre til utestengelse fra studiet. Se informasjon om skikkethetsvurdering.

Emnet er en obligatorisk del av bachelorprogrammet i spesialpedagogikk og forutsetter opptak til dette programmet.

 

Undervisning

Undervisning gjennomføres som forelesning og seminar/praksisseminar over 16 uker i høstsemesteret og 18 uker i vårsemesteret, inkludert praksis. Seminarene baserer seg på studentaktivitet gjennom problembasert læring (PBL). PBL er obligatorisk og det knyttes obligatoriske komponenter til PBL.

Praksis gjennomføres som sammenhengende praksis (blokkpraksis) i 4 uker i høstsemesteret og 1,5 uker prosjektpraksis i vårsemesteret. Nærmere presisering av praksis foreligger ved studiestart.

Les mer om obligatoriske komponenter og fremmøte.

Les Retningslinjer for ekstern praksis ved studier på Institutt for spesialpedagogikk (ISP)

Eksamen

Obligatoriske komponenter: Følgende obligatoriske komponenter må være gjennomført og godkjent før fremstilling til eksamen

 • deltakelse i PBL og innlevering av oppgaver tilknyttet PBL (nærmere spesifiserte retningslinjer foreligger ved starten av hvert studieår)

 • praksisperiode i høstsemesteret (blokkpraksis)

 • prosjektpraksis i vårsemesteret

PBL og praksis i gjeldende semester må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen. For semesteroppgaven vil dette være høstsemesteret.

Eksamen:

Eksamen består av tre komponenter:

 • En 6-timers individuell skriftlig prøve ved slutten av høstsemesteret
 • En individuell semesteroppgave i vårsemesteret (med veiledning)
 • En 6-timers individuell skriftlig prøve ved slutten av vårsemesteret

De tre eksamenskomponentene  i SPED3000 teller likt, og slås sammen til én karakter gjennom en maskinell utregning.

Eksempler på tidligere resultater:
AAB=A, ABB=B, AAC=B,  ABC=B, ABD= B, ACC=B, ACD= C, ACE=C, ADD=C, ADE=C,
BBC=B, BBD=C, BBE=C, BCD=C, BCE=C, BDD=C, BDE=D,
CCB=C, CCE=D, CDE=D 

Tidligere eksamensoppgaver

Sensur av eksamen på ISP

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les informasjon om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Godkjente obligatoriske komponenter gjelder i 3 år.

Hvis du får ikke-godkjent på en av komponentene kan du prøve deg på nytt i den komponenten som ikke er godkjent. Hvis du ønsker å forbedre karakteren i en eller flere av komponentene må du vente til neste ordinære eksamen. Det gis ikke veiledning i forbindelse med ny eksamen/forbedring av karakter.

Ikke-bestått på første eksamen får ikke konsekvenser for deltagelse i undervisning eller innlevering av obligatoriske komponenter eller eksamenskomponenter i vårsemestret.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som ikke består eksamen kan benytte seg av et eksamensforsøk så snart som det lar seg gjøre (kontinuasjonseksamen). Kontinuasjonseksamen avholdes innen 3 måneder etter ordinær eksamen. Fakultetet informerer om eksamensdato og gir retningslinjer ved skriftlig eksamen, og Instituttet informerer om innleveringsdato og gir retningslinjer ved oppgaveinnlevering. Studenter som består eksamen men vil forbedre karakter, kan ikke ta kontinuasjonseksamen. Karakteren kan forbedres neste gang ordinær eksamen avholdes, dersom kandidaten ikke har brukt opp alle 3 eksamensforsøk. Det er kontinuasjonseksamen på alle de tre eksamenskomponentene som inngår i SPED3000 (skoleeksamen høst, skoleeksamen vår og semesteroppgave). 

Når du skal levere ny eller omarbeidet semesteroppgave:

 • Må du være forberedt på å skrive oppgaven på egenhånd uten veiledning. 

 • Kan du velge om du vil omarbeide din gamle semesteroppgave, eller levere en ny. Skal du levere en omarbeidet versjon av semesteroppgaven, krever vi at minimum 50 prosent av teksten blir skrevet om.

 • På alle innleveringer benytter vi plagieringsverktøy. Programmet sjekker oppgaven din opp mot internett, ulike tekstdatabaser og tidligere innleverte oppgaver. Det er viktig at du setter deg inn i reglene for kildebruk og sitering. Ved brudd på reglene, inkludert minimumskravet på 50 prosent for omarbeiding av semesteroppgaven, kan du bli mistenkt for fusk eller forsøk på fusk.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Les studentene evaluering av SPED3000 høsten 2012

Fakta om emnet

Studiepoeng
60
Nivå
Bachelor
Undervisning
Over to semestre, oppstart hver høst

Emnet er under avvikling. Siste semester med ordinær undervisning er våren 2019.

Eksamen
Vår og høst

Emnet er under avvikling. Ordinær eksamen tilbys for siste gang våren 2021. Viktig informasjon om smitteverntiltak i Silurveien finner du her.

Undervisningsspråk
Norsk