Oppbygging og gjennomføring

NB! Dette studieprogrammet er nytt fra høsten 2021, og endringer vil kunne forekomme for kull som begynner senere enn høsten 2021.

Programstruktur

Programmet er treårig, og leder frem til en bachelorgrad med fordypning i teologi.

Emnene på førsteåret (1. og 2. semester) gir en innføring i de sentrale disiplinene i teologien, nemlig bibelfag, kirkehistorie, systematisk teologi og levd religion.

Undervisningen består i forelesninger og på enkelte emner er det obligatorisk gruppeundervisning. Første semester gjennomføres et tredagers intensivseminar på Granavollen som styrker studiemiljøet og fellesskapet mellom studenter og fagansatte.

I tillegg til programmets obligatoriske emner i teologi følger studentene i andre og tredje studieår studentene emner i én valgt 40-gruppe (40 definerte studiepoeng i en bestemt fagkrets), og i tredje året fordyper deg i fagstoff som du skriver bacheloroppgave i.

Du kan velge som 40-gruppe emner i bibelhebraisk og hellenistisk gresk (40-gruppe i bibelske språk) dersom du ønsker senere å kunne studere Det nye eller Det gamle testamente på masternivå.

Emnene i programmet rommer til sammen varierte arbeidsformer. Undervisningen veksler mellom forelesning, seminar og gruppeundervisning, og man får jobbet med tekstanalyse, observasjon, intervjuer, arbeid med historiske kilder, oppgaveskriving og diskusjoner om filosofiske tema.

Studentene på bachelor- og profesjonsstudiet i teologi følger samme undervisning i teologiske emner, som i første året er også noen ganger felles med studenter i årsenheten i kristendom og islam og bachelorprogrammet i religion og samfunn. Det arrangeres jevnlige faglige og sosiale arrangementer for studentene på programmet.

Bachelorprogrammet i teologi er på 180 studiepoeng, består av følgende hovedbolker:

  • Examen philosophicum og examen facultatum
  • Emnegruppe på 120 studiepoeng i teologi (11 obligatoriske emner og ett valgemne)
  • Emnegruppe på 40 studiepoeng

Studieløp:

6. semester TFF3002 – Kjønnsperspektiv på religion og teologi Valgemne i teologi og religion (10 studiepoeng) TEOL3900 Bacheloroppgave i teologi
5. semester TEOL3106 – Religionsfilosofi 40-gruppe TFF3005 – Bacheloroppgave: metodeseminar
4. semester 40-gruppe 40-gruppe TEOL2004 – Martin Luther og 1500-tallets teologiske stridigheter
3. semester 40-gruppe EXPHIL03 – Examen philosophicum TEOL2003 – Oldkirkens historie
2. semester TFF1001 – Kristendommens historie TFF1003 – Etikk og religion TEOL1200 – Innføring i systematisk teologi
1. semester TFEXFAC03 – Examen facultatum, teologivarianten/annen variant av exfac TFF1002 – Levd religion i Norge TEOL1100 – Introduksjon til Bibelen: tekster, lesninger og teologier
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

40-grupper:

Programmets studenter kan søke opptak til følgende 40-grupper:

Andre relevante 40-grupper kan brukes etter avtale med programmet. Send e-post til info@teologi.uio.no for avtale. Se fullstendig oversikt over emnegrupper ved Universitetet i Oslo.

Valgemner i teologi og religion:

Valgemnet i teologi og religion (10 studiepoeng) kan velges fritt blant emner på bachelornivå (1000-3000-nivå) ved Det teologiske fakultet, med unntak av praksisemner. Se oversikt over emner i teologi og religion.

Krav til fremmøte, registrering og studieprogresjon

For å beholde studieplassen på bachelorprogrammet teologi, må studentene:

  • Møte frem til obligatoriske arrangementer i studiestartsuken i det semesteret studenten har fått opptak
  • Registrere seg og melde seg på emner i studieprogrammet i StudentWeb, og betale semesteravgift hvert semester innen gitte frister.
  • Ikke ha brukt opp det maksimale antall forsøk på å bestå eksamen i ett av de obligatoriske emnene.
  • Innfri et minstekrav til studieprogresjon ved å ha bestått emner i studieprogrammet på minst*:  30 studiepoeng etter ett år, 60 studiepoeng etter to år, 90 studiepoeng etter tre år. 120 studiepoeng etter fire år, 150 studiepoeng etter fem år, og 180 studiepoeng etter seks år.

*Minstekrav til studieprogresjon første studieår på bachelorprogrammet i teologi kan ikke innfris alene av 40-gruppen og/eller valgemner. For at disse skal kunne telle med, må studenten ha bestått minst to av følgende emner: TFF1001, TFF1002, TFF1003, TEOL1100 og TEOL1200.

Det er visse unntak fra disse kravene: Studenter kan søke om utsatt studiestart, permisjon og deltidsstudier (nedsatt studieprogresjon).

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i teologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Publisert 24. nov. 2020 17:14 - Sist endret 19. mai 2022 15:51