40-gruppe – Kunsthistorie - fra barokken til samtid (40KUN3)

Om emnegruppen

Læringsutbytte

Kunnskap: Gjennom denne emnegruppen i kunsthistorie tilegner du deg en generell oversikt over billedkunst, design og arkitektur fra barokken til samtid. Du vil få kunnskap om de viktigste monumenter, verk og tendenser i perioden. Du tilegner deg kunnskap om verksanalyse, teorier og metoder, stiluttrykk, ikonografi, motivkretser og bygningshistorie samtidig som du lærer å se kunstverk i forhold til en bredere historisk, kulturell og estetisk kontekst.

Ferdigheter: 40-gruppen har undervisningsformer, vurderingsformer og obligatoriske studentaktiviteter som utvikler din evne til å analysere monumenter og verk, reflektere kritisk over fagstoff og behandle, strukturere, systematisere, vurdere og formidle muntlig og skriftlig faglige kunnskaper. Gjennom de ulike arbeidsformene lærer du å beherske digitale verktøy.

Kompetanse: Videre vil du tilegne deg generell kompetanse i å planlegge egen utdannelse og faglig videreutvikling, jobbe selvstendig innen angitte faglige rammer samt bruke tilgrensende fagområder og nettverk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

10 sp velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Veien videre for opptak til masterprogrammet i kunsthistorie:

Se informasjon om 80-gruppen i kunsthistorie.