Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Diskriminerings- og likestillingsrett valgemnet omfatter den rettslige beskyttelsen mot diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, funksjonsnedsettelse og alder samt kombinasjoner av disse etter menneskerettighetene, EU/EØS-retten og norsk rett.
Faget går på tvers av rettsområder som arbeidsrett, utdanningsrett, barnerett, velferdsrett, statsrett og strafferett.  Rettskildebildet, særlig forholdet mellom internasjonale og nasjonale rettskilder, er en gjennomgående dimensjon. Emnet gir en grundig innføring i de ulike diskrimineringsgrunnlagene og samspillet mellom dem. Særlig sentralt er diskrimineringsvernets individuelle side (herunder vernet mot direkte og indirekte diskriminering) og vernets strukturelle side, og samspillet mellom disse. Likestillings- og diskrimineringsloven 2017 utgjør det sentrale rettslige utgangspunktet for emnet. Også diskrimineringsombudsloven 2017 er et viktig utgangspunkt i emnet. 

Emnet gir, med utgangspunkt i samspillet mellom diskrimineringsgrunnlagene kjønn, etnisitet og religion, en innføring i det sammensatte diskrimineringsvernets betydning innen arbeidsliv, familieliv, utdanning og i forhold til rettighetsinformasjon. Forholdet mellom et individuelt og strukturelt vern er et gjennomgående perspektiv som belyses gjennom eksempler fra arbeidsliv, utdanning, religiøst liv, familieliv og rettsinformasjonspraksis. Vernets betydning for utforming av lovgivning på andre områder belyses gjennom eksempler fra velferdsrett og strafferett. Håndheving og bevisbyrdeprinsippene, herunder nasjonale og internasjonale domstolers og håndhevingsorganers  kompetanse,  er også omfattet. Videre rettes søkelys mot bredere rettslige og rettspolitiske diskusjoner om vernets innhold, utforming og håndheving.

Valgemnet har som formål å gjøre studentene i stand til å fortolke, anvende og vurdere eksisterende norske og internasjonale regler som gjelder likestilling og diskriminering i arbeid som advokater, dommere, likestillingsrådgivere, utredere og saksbehandlere i offentlig forvaltning og organisasjonsliv.

 

Hva lærer du?

Emnet gir deg verktøy til å identifisere tilfelle av direkte, indirekte og strukturell diskriminering på grunnlag av kjønn, etnisitet, alder, eller nedsatt funksjonsevne etter internasjonale menneskerettigheter, EU-rett og norsk rett. Du finner læringskrav og litteraturliste på emnets semesterside.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Merk at undervisning og pensum er utarbeidet for emnet på masternivå. Imidlertid er læringskrav på dette emnet justert for studenter på bachelornivå.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger.

Eksamen

Emnet har 4-timers hjemmeeksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Sensorveiledning

Det juridiske fakultet har utarbeidet en generell sensorveiledning som brukes ved vurdering i dette emnet. 
 

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Studenter som går på masterstudiet i rettsvitenskap har egne regler for gjentak av allerede bestått eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Dette emnet er på bachelornivå. Vi tilbyr også emnet på masternivå (10 studiepoeng) og med krav til forkunnskaper, se JUS5590 – Diskriminerings- og likestillingsrett.

Se oversikten over om overlappende emner. Ved overlapp vil vekttallsreduksjonen registreres på bacheloremnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk