Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en basal innføring i analytisk kjemi med relevans til kjemisk kvalitetskontroll av farmasøytiske råvarer og ferdige preparater, og til måling av legemidler, legemiddelmetabolitter og misbrukerstoffer i biologiske prøver. Gjeldende regelverk og offisielle retningslinjer fra blant annet Den Europeiske Farmakopé og European Medicines Agency står sentralt i undervisningen.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du kjennskap til kvalitetskrav som stilles til farmasøytiske råvarer og bruksferdige farmasøytiske preparater.
  • har du kjennskap til innhold og oppbygning av Den Europeiske Farmakope og tilsvarende lovsamlinger, regelverk og offisielle retningslinjer som gjelder for kjemisk analyse av legemidler.
  • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon, renhetstesting og renhetsbestemmelse av farmasøytiske råvarer og for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av virkestoff i bruksferdige farmasøytiske preparater, og kan anvende kunnskapen til å diskutere og begrunne valg av analysemetode.
  • har du bred kunnskap om analytisk-kjemiske teknikker, metoder, prosedyrer og deres anvendelser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler, legemiddelmetabolitter, rusmidler og dopingmidler i biologiske prøver, og kan anvende kunnskapen til å diskutere og begrunne valg av analysemetode.
  • har du grunnlag for selvstendig å kunne planlegge og gjennomføre kvalitative og kvantitative analyser av farmasøytiske råvarer og preparater etter gjeldende regelverk og å anvende IT-verktøy for beregning og presentasjon av resultatene.
  • har du grunnlag for å kunne planlegge og gjennomføre enkle analyser for identifikasjon og kvantitativ bestemmelse av legemidler i biologiske prøver og å anvende IT-verktøy for beregning og presentasjon av resultatene.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, studentaktiviserende undervisning (f.eks. Flipped classroom, Kahoot), kollokvier og laboratoriekurs.

• 30 timer forelesning

• 10 timer «flipped classroom»

• 40 timer laboratoriearbeid (8 øvelser med innlevering av laboratorierapporter) - obligatorisk

• 25 timer kollokvier

Laboratoriekurset er obligatorisk og må være bestått før studenten kan gå opp til eksamen. Det er obligatoriske oppgaver/innleveringer i forbindelse med laboratoriekurset.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og laboratorierapporter er gyldig i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer

For adgang til eksamen må du ha:

  • Gjennomført alle 8 laboratorieøvelser
  • Godkjent alle 8 laboratorieoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Avholdes første gang våren 2019.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk