FARM2100 – Legemiddelkjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av koronasituasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omhandler legemiddelsubstansenes kjemi og hvorledes legemidlenes kjemiske egenskaper påvirker legemidlenes biologiske profil. Emnet omhandler blant annet temaer som syntese, stabilitet og struktur-aktivitetsforhold for de viktigste legemiddelgruppene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

  • har du bred kunnskap innenfor generelle prinsipper innen legemiddelkjemi samt spesifikk kunnskap om legemiddelkjemien relatert til de mest brukte legemiddelgruppene
  • har du bred kunnskap innen legemiddelsubstansenes framstilling (herunder syntese), kjemiske egenskaper, stabilitet, metabolisme og struktur-aktivitets-forhold (SAR)
  • skal du, basert på kjemisk struktur av en legemiddelsubstans, kunne anvende prinsipper i legemiddelkjemi og forstå mulige biologiske egenskaper i relasjon til interaksjon med målmolekyler, administrasjonsvei, formulering, biodistribusjon, metabolisme og ekskresjon
  • skal du, basert på tverrfaglig legemiddel-relaterte tekster som for eksempel Felleskatalogtekster, kunne redegjøre for de temaer som direkte er kjemisk relaterte og skal også kunne ta aktiv del i diskusjon av andre legemiddelrelaterte temaer der disse kan være relatert til legemiddelsubstansenes struktur og kjemiske egenskaper
  • kan du vurdere og formidle resultater fra laboratorieøvelser i en vitenskapelig rapport

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende obligatoriske forkunnskaper gjelder fra og med høsten 2021:

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

  • Ca. 30 timer forelesninger
  • Ca. 20 timer kollokvier
  • Ca. 20 timer laboratorieundervisning (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

For adgang til eksamen kreves det godkjent laboratoriekurs.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Det periodiske system.

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2020 08:10:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk