Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler legemiddelsubstansenes kjemi og hvorledes legemidlenes kjemiske egenskaper påvirker legemidlenes biologiske profil. Emnet omhandler blant annet temaer som syntese, stabilitet og struktur-aktivitetsforhold for de viktigste legemiddelgruppene.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • har du bred kunnskap innenfor generelle prinsipper innen legemiddelkjemi samt spesifikk kunnskap om legemiddelkjemien relatert til de mest brukte legemiddelgruppene.
  • har du bred kunnskap innen legemiddelsubstansenes framstilling (herunder syntese), kjemiske egenskaper, stabilitet, metabolisme og struktur-aktivitets-forhold (SAR)
  • skal du, basert på kjemisk struktur av en legemiddelsubstans, kunne anvende prinsipper i legemiddelkjemi og forstå mulige biologiske egenskaper i relasjon til interaksjon med målmolekyler, administrasjonsvei, formulering, biodistribusjon, metabolisme og ekskresjon.
  • skal du, basert på tverrfaglig legemiddel-relaterte tekster som for eksempel Felleskatalogtekster, kunne redegjøre for de temaer som direkte er kjemisk relaterte og skal også kunne ta aktiv del i diskusjon av andre legemiddelrelaterte temaer der disse kan være relatert til legemiddelsubstansenes struktur og kjemiske egenskaper.
  • kan du vurdere og formidle resultater fra laboratorieøvelser i en vitenskapelig rapport.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

  • Ca. 30 timer forelesninger
  • Ca. 20 timer kollokvier
  • Ca. 20 timer laboratorieundervisning (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer

For adgang til eksamen kreves det godkjent laboratoriekurs.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Det periodiske system.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk