FARM3110 – Farmakoterapi 2

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene astma/KOLS, revmatologi, osteoporose, nevrologi, psykiatri, smerte og kjønnshormoner. Studentene skal også få kompetanse i CNS fysiologi, CNS farmakologi, toksikologi, utviklingsbiologi og teratogenese.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved astma/KOLS, revmatologi, osteoporose, nevrologi, psykiatri og smerte
 • kan du redegjøre for kjønnshormonenes funksjon og farmakologisk anvendelse.
 • kan du redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi samt forstå hensiktsmessige legemidler og dosering av disse. I tillegg skal de kjenne til de viktigste "problemlegemidler" som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk.
 • kan du vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler og vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling
 • kan du identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler
 • kan du vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi de ulike pasientgrupper for at legemidlet skal brukes riktig
 • kan du holde en kort presentasjon over oppgitt tema

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

Fra og med høsten 2021 gjelder følgende obligatoriske forkunnskaper:

De obligatoriske delene av:

Følgende gjelder for studenter overført fra gammel studieplan:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emner:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

  Alle emner til og med 4.semester i den 5-årige mastergraden i farmasi og spesielt emnene:

  Overlappende emner

  Undervisning

  Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert PBL (obligatorisk), seminarer (inkl. flipped classroom), laboratoriekurs (obligatorisk) og pasientdemonstrasjoner.

  • 30 timer forelesninger
  • 18 timer PBL (6 PBL-oppgaver) - obligatorisk
  • 14 timer miniforelesninger - obligatorisk at hver student holder en miniforelesning
  • 22 timer seminar/pasientdemonstrasjoner
  • 4 timer laboratoriekurs - obligatorisk

  Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Fullført og godkjent PBL-undervisning og laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

  Eksamen

  Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 100 % ved sensurering.

  For adgang til eksamen må du ha

  • godkjent deltagelse i PBL-undervisningen
  • godkjent laboratoriekurs
  • godkjent miniforelesning

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

  Hjelpemidler til eksamen

  Ingen hjelpemidler er tillatt.

  Eksamensspråk

  Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk..

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

  Se mer om eksamen ved UiO

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 23:11:35

  Fakta om emnet

  Studiepoeng
  10
  Nivå
  Bachelor
  Undervisning
  Høst
  Eksamen
  Høst
  Undervisningsspråk
  Norsk