Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene astma/KOLS, revmatologi, osteoporose, nevrologi, psykiatri, smerte og kjønnshormoner. Studentene skal også få kompetanse i CNS fysiologi, toksikologi, utviklingsbiologi og teratogenese.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved astma/KOLS, revmatologi, osteoporose, nevrologi, psykiatri og smerte.
 • du redegjøre for kjønnshormonenes funksjon og farmakologisk anvendelse.
 • kan du redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi samt forstå hensiktsmessige legemidler og dosering av disse. I tillegg skal de kjenne til de viktigste "problemlegemidler" som krever spesielle forhåndsregler ved dosering og bruk.
 • kan du vurdere fordeler og eventuell interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler og vurdere legemiddelterapi i relasjon til annen ikke-medikamentell behandling.
 • kan du identifisere sannsynlige bivirkninger av legemidler.
 • kan du vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi de ulike pasientgrupper for at legemidlet skal brukes riktig.
 • kan du holde en kort presentasjon over oppgitt tema.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner til og med 4.semester i den 5-årige mastergraden i farmasi og spesielt emnene:

Overlappende emner

8 studiepoeng overlapp mot FRM3030 – Bruk av legemidler, del III

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert PBL (obligatorisk), seminarer (inkl. flipped classroom), laboratoriekurs (obligatorisk) og pasientdemonstrasjoner.  

 • 30 timer forelesninger
 • 21 timer PBL (7 PBL-oppgaver) – obligatorisk
 • 8 timer miniforelesninger – obligatorisk at hver student holder en miniforelesning
 • 20 timer seminar
 • 8 timer pasientdemonstrasjoner
 • 4 timer laboratoriekurs med godkjenning av 1 laboratorierapport - obligatorisk

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent PBL-undervisning og laboratoriekurs er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 80% av sluttkarakteren
 • 1 miniforelesning, teller 20 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må du ha:

 • Godkjent deltagelse i PBL-undervisningen
 • Godkjent laboratoriekurs
 • Godkjent 1 laboratorierapport
 • Holdt en miniforelesning som teller 20 % av sluttkarakteren

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2019.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk