FYS3120 – Klassisk mekanikk og elektrodynamikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende innføring i analytisk mekanikk, med vekt på Lagrange-Hamilton-formalisme og virkningsbegrepet. Videre inneholder emnet en grundig introduksjon til Einsteins spesielle relativitetsteori, med firervektornotasjon. Dette brukes til å gi en kovariant (uavhengig av hvilesystem) beskrivelse av mekanikk og elektromagnetisme, inkludert Maxwells likninger.

Hva lærer du?

Etter å ha vært gjennom emnet forventes det at studenten:

 • forstår de grunnleggende begrepene i analytisk mekanikk slik som generaliserte koordinater og bevegelsesmengde, Lagrange og Hamiltons funksjoner, virkning, sykliske koordinater, forholdet mellom symmetrier og bevarte størrelser, og Poisson-klammer
 • kan bruke Lagrange og Hamiltons ligninger til å løse kompliserte mekaniske problemer, kunne bruke faseromsbetraktninger til å oppnå en kvalitativ forståelse for løsningene og kunne utvide bruken av variasjonsregning til mer generelle problemer
 • forstår de fundamentale begrepene i spesiell relativitetsteori og deres fysiske konsekvenser, slik som Lorentztransformasjonen, invariante størrelser, metrikker, firervektorer og mer generelle tensorer, samt grunnlaget for en kovariant formulering av fysiske lover
 • kan regne på problemer med relativistisk kinematikk og bevaringslover, inkludert Newton’s andre lov på relativistisk form
 • kan regne med Maxwells ligninger, både på frie og stasjonære elektromagnetiske bølger, polarisering, problemer med stasjonære kilder, multipolekspansjon, tidsavhengige kilder og elektromagnetisk stråling inkludert stråling fra en dipol
 • har en grunnleggende forståelse for feltformuleringen av Lagrange-Hamilton formalismen

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet undervises over hele semesteret med 6 timer undervisning per uke (4 timer forelesninger og 2 timer regneøvelse).

Emnet inneholder tolv sett med ukeoppgaver, hvorav minimum seks må leveres inn og godkjennes for å få adgang til å avlegge avsluttende eksamen.

Reglement for obligatoriske innleveringer kan finnes her.

Eksamen

Minimum seks av tolv innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Deleksamen i form av en skriftlig hjemmeeksamen (innleveringsoppgave) teller 20%.

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 80%.

Hjelpemidler til eksamen

 • Godkjent kalkulator
 • Rottman: "Matematisk formelsamling"
 • Øgrim og Lian eller Angell og Lian: "Fysiske størrelser og enheter"
 • Formelsamling for emnet

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 12:11:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)