GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet tar for seg hvordan jordens indre og ytre krefter påvirker og utvikler jordens overflate og landformer, danner mineraler, bergarter og løsmasser, samt samvirker med biosfæren og danner fossiler. Dette emnet bygger på GEO1100 – Jordens utvikling og danner grunnlaget for videre studier innen geologi og geografi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • gjenkjenne vanlige mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler og koble dem til dannelsesprosesser og miljøer.
 • ha kjennskap til hvordan geologiske prosesser former landskapet på jordoverflaten
 • bruke digitale kart og satellittbilder i geografiske in-formasjonssystemer (GIS) og gjennomføre enkle romlige analyser
 • kjenne til og kunne bruke ulike tematiske kart for å løse enkle geologiske problemer
 • observere og samle inn grunnleggende geologiske data i felt

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Overlappende emner

Undervisning

2 dobbelttimer forelesning, samt 2 timer obligatoriske øvelser i uken.

Inntil 6 dager med obligatoriske dagsekskursjoner og feltkurs. Fra feltkurset skal det skrives en feltrapport som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Eksamen

 • Øvelser, hjemmeoppgaver og feltrapport skal være godkjent for å kunne framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • To deleksamener som teller 30%.
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 70% (3 timer).
 • Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 19:12:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk