GEO1110 – Jordens indre og ytre prosesser

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er en introduksjon til hvordan jordens indre og ytre krefter påvirker og utvikler jordens overflate og landformer, danner mineraler, bergarter og løsmasser, samt samvirker med biosfæren og danner fossiler. Dette emnet bygger på GEO1100 – Jordens utvikling og danner grunnlaget for videre studier innen geologi og geografi.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

 • kunne gjenkjenne vanlige mineraler, bergarter, løsmasser og fossiler og koble dem til dannelsesprosesser og miljøer
 • ha grunnleggende kjennskap til hvordan geologiske prosesser former landskapet på jordoverflaten
 • kunne bruke digitale kart og satellittbilder i geografiske informasjonssystemer (GIS) og gjennomføre enkle romlige analyser
 • kjenne til og kunne bruke ulike tematiske kart for å løse enkle geologiske problemer
 • kunne observere og samle inn grunnleggende geologiske data i felt

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

2 x 2 timer forelesning med problemløsning, samt 2 timer øvelser i uken. Fra øvelsene skal det leveres opptil 4 hjemmeoppgaver som må være godkjent for å kunne ta avsluttende eksamen.

Inntil 6 dager med obligatoriske dagsekskursjoner i felt og feltkurs. Fra feltarbeidet skal det skrives en feltrapport som teller inn ved sensurering.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Kostnader ved å ta emnet

Ekskursjon har en egenandel på 150 kroner døgnet (hvis overnatting).

Eksamen

 • Opptil 4 hjemmeoppgaver skal være godkjent for å kvalifisere til eksamen.
 • Feltrapport og en praktisk eksamen i mineraler og bergarter teller samlet 50% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 50% ved sensurering.
 • Eksamensdelene må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

​Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2022 20:16:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk