Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Du vil lære om hvordan sedimenter dannes, transporteres, lagres og omdannes. De viktigste faktorene som påvirker sedimentære prosesser blir gjennomgått, og karakteristiske egenskaper til ulike sedimenter og sedimentære bergarter er sentralt i kurset. Sedimentære avsetningsmiljøer på land og i vann gjennomgås: i innsjøer, elver og marine områder. Øvelser knyttet til forelesningene, innsamlede feltdata, logger og fotografisk materiale gir praktisk erfaring i beskrivelse og tolkning av sedimenter, sedimentære bergarter og lagrekker.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet kan du

 • beskrive hvordan sedimenter og sedimentære bergarter dannes gjennom transport og avsetning, med grunnleggende innsikt i diagenese og petroleumsgeologi
 • identifisere hovedtyper av sedimentære bergarter, teksturer, ichnofacies og sedimentære strukturer, og reflektere over implikasjonene av deres dannelse
 • beskrive de viktigste egenskapene til kontinentale og marine sedimentære miljøer
 • forstå stratigrafiske prinsipper som litostratigrafi, biostratigrafi, kronostratigrafi og sekvensstratigrafi
 • bruke feltbaserte teknikker som sedimentær logging og tolkning, korrelasjon mellom logger og grunnleggende faciessanalyse

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2)

Og en av disse:

 • Matematikk R2
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskingslære (1+2)

Matematikk R2 var et krav til og med studieåret 2021/2022 som del av en forsøksordning. Fra og med studieåret 2022/2023 er det ikke lenger et krav med matematikk R2.

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er et obligatoriske feltkurs i emnet. Før feltkurset er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Det er 6 timer forelesning/øvelser per uke. 4-6 øvelsesoppgaver må være godkjent før avsluttende eksamen.

Det er et obligatorisk feltkurs på 3-5 dager.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Kostnader ved å ta emnet

Feltkurset er obligatorisk og har en egenandel på 150 kroner døgnet.

Eksamen

 • 4-6 øvelsesoppgaver må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende skriftlig eksamen. De fleste av disse skal også inngå som en del av feltrapporten.
 • Feltrapporten teller 50% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 50% ved sensurering.
 • Både feltrapporten og avsluttende skriftlig eksamen må være bestått hver for seg for å få emnet bestått.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk.

Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2022 15:14:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk