Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet beskriver dannelse og utvikling av naturlandskapet i Norge, Norden og Svalbard fra kvartærtid fram til i dag. Istidene og deres formlandskap, samt berggrunnsgeomorfologi, glasiale og periglasiale former, fluviale prosesser og former. Vegetasjonsfordeling i Norden. Klimautviklingen siden siste istid og effekten av dagens klimaendringer i naturlandskapet.

Hva lærer du?

Du får kunnskap om og forståelse for dannelsen av Nordens landformer, hvilke prosesser som utformer landskapet og klimaets betydning for landskapsutviklingen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emne må tas før undervisningsstart i GEG2130:

For studenter som tok GEG2130 høsten 2014 eller senere gjelder at GEG2130 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) / GEF1100 – Klimasystemet (nedlagt), og GEG2110 – Landformdannende prosesser (videreført)

Overlappende emner

6 studiepoeng overlapp mot GG227

Undervisning

Forelesning/kurs 4 timer pr. uke. Ekskursjon/feltkurs 6-10 dager. Det skal skrives to rapporter, henholdsvis en tolkningsoppgave og en feltrapport, som begge teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 når du møter til feltkurs/ekskursjon.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig tolkningsoppgave som teller 20 %.
 • Skriftlig rapport fra feltarbeid/ekskursjon teller 30 %
 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 50 % (3 timer).
 • Alle deler må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert høsten 2012 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Undervises siste gang høsten 2018.

Eksamen

Høst 2020

Høst 2019

Det tilbys eksamen i emnet (forutsetter bestått undervisning), siste gang høsten 2020.

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)