IN3190 – Digital signalbehandling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Digital signalbehandling er en sentral drivkraft i den raske utviklingen av nye metoder innen områder som telekommunikasjon (mobiltelefoni), multimedia (MP3), medisin (ultralyd), sonar, seismikk, fjernanalyse og måleteknikk. Signalbehandling kan defineres som det matematiske verktøyet som brukes for å analysere, modellere og utføre operasjoner på fysiske signaler og deres kilder. Emnet er en innføring i basismetoder som sampling, filtrering og frekvensanalyse.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • Lære å beherske basismetodene for behandling av både analoge og diskrete/digitale signaler og systemer.
  • Opparbeide en god teoretisk forståelse for representasjon av signaler i tids- og frekvensdomenet.
  • Kjenne til hvordan gjennomgått teori anvendes i viktige systemer som mobiltelefoner, lydkompresjon og avbildningssystemer.
  • Få en god bakgrunn for videre studier i signalbehandling.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Emnet bygger på: IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering/IN1900 – Introduksjon i programmering for naturvitenskapelige anvendelser, MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra, MAT1120 – Lineær algebra (bør tas før eller parallelt med dette kurset).

Overlappende emner

Undervisning

Fire timer forelesning, to timer regneverksted og to timer øvingsforelesning pr. uke. Øvingsforelesningen er en del av det obligatoriske øvingsopplegget og krever oppmøte.

Studenter som kan dokumentere at de ikke kan delta i de ukentlige øvelser kan etter søknad følge et eget opplegg. Det kreves gjennomføring av obligatoriske oppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen eller 4 timers avsluttende skriftlig eksamen avhengig av antall kandidater. Øvingsopplegget og obligatoriske oppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: IN4190 – Digital signalbehandling, INF3470 – Digital signalbehandling (videreført), INF4470 – Digital signalbehandling (videreført), INF3440 – Signalbehandling (videreført), INF4440 – Signalbehandling (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 02:18:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)