KJM1101 – Generell kjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan skal vi sørge for rent vann til alle på planeten, stoppe klimaendringer og kurere sykdommer? Til dette, og mye mer, trenger vi en grunnleggende forståelse av kjemi.

Emnet gir en innføring i grunnleggende konsepter i kjemi, som atomers og molekylers oppbygning, periodesystemet og kjemiske reaksjoner. Undervisningen blir gitt gjennom ulike arbeidsformer som vektlegger både de teoretiske og praktiske sidene av faget, for eksempel laboratorieoppgaver. Emnet vil spenne over mye av bredden i kjemifaget, og gi et grunnlag for videre studier i kjemi og kjemi-krevende realfag.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • kan du bruke orbitalmodellen/ulike atommodeller til å forklare grunnstoffenes egenskaper og plassering i periodesystemet.

 • kan du forklare og forutsi molekylers egenskaper slik som geometri, løselighet og intermolekylære krefter basert på deres ulike typer kjemiske bindinger.

 • behersker du støkiometri og kan utføre beregninger på ulike homogene og heterogene likevektsystemer, inkludert gasslikevekter og flerprotiske syre/base-systemer. Kan du bruke kjemiske likevekter til å forutsi hvordan et kjemisk system vil kunne påvirkes av endringer.
 • har du god forståelse av kjemisk reaksjonskinetikk, samt faktorer som påvirker reaksjonsfarten.
 • kjenner du sammenhengen mellom fundamentale termodynamiske og elektrokjemiske størrelser, og kan beregne energiutbytte, spontanitet, likevektskonstant og cellepotensial.
 • mestrer du grunnleggende laboratorieteknikker, kan planlegge og utføre enkle forsøk og bruke journal som dokumentasjonsverktøy Du har også innsikt i HMS-aspekter knyttet til eksperimentelt arbeid.
 • kan du bruke og eventuelt skrive enkel programvare for å samle inn, behandle og presentere eksperimentelle data

Kurset gir mulighet til å velge en av to moduler hvor du etter å ha fullført modulen:

Modul: Organisk kjemi:

 • har kjennskap til organiske molekylers oppbygning, nomenklatur og isomerityper, inndeling i ulike stoffgrupper basert på funksjonelle grupper med sine typiske reaksjoner, samt kunnskap til å vurdere løselighet, koke- og/eller smeltepunkt.

Modul: Gasser og faste forbindelser.

 • har god forståelse av ideelle gasser og kan gjøre beregninger på blandinger av ideelle systemer, samt kjenner til hvordan reelle gasser avviker fra idealitet.
 • kjenner til ulike typer krefter mellom atomer/molekyler i faste forbindelser og hvordan dette gir opphav til struktur, samt kan skissere og bruke enkle fasediagrammer.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må tas før første obligatoriske laboratorieundervisning i KJM1101:

Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen i dette emnet går parallellt med KJM1002 og er basert på fem ulike undervisningsformer:

 • Forberedelse: du skal stille forberedt til ukens tema, dvs. ha lest anbefalte tekster, og sett et anbefalt utvalg av undervisningsvideoer.
 • Forelesning: Gjennomgang (ved faglærer) av ukens grunnleggende konsepter.
 • Gruppeundervsining med fokus på det grunnleggende: Studentene forsøker på gruppeoppgaver før oppmøte, samt på første del av gruppeundervisningen. Utvalgte tema gjennomgås sammen i plenum.
 • Gruppeundervsining med fokus på det viderekommende: Studentene forsøker på gruppeoppgaver før oppmøte, samt på første del av gruppeundervisningen. Utvalgte tema gjennomgås sammen i plenum.
 • Orakeltjeneste: En møtearena for studenter og gruppeveiledere på tvers av kurs og tema.
 • Obligatorisk Prelab (5 timer): Forberedelse til laboratorieøvelsene
 • Obligatorisk laboratorieundervisning: laboratoriekurset består av 5 separate øvelser (til sammen 20 timer), der du får jobbbe med sentrale problemstillinger i emnet og får nødvendig laboratorieerfaring for senere emner i kjemi. Dette inkluderer laboratorieteknikk, kjemisk utstyr, datalogging og HMS.

Følgende obligatoriske aktiviteter må være godkjent før du kan gå opp til avsluttende eksamen:

 • Laboratoriekurs
 • Bestått obligatorisk oppgave dersom du ikke har oppnådd 66% deltagelse på gruppeundervisning.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen, inkludert prelab og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Gruppeundervisningen er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt. De studentene som ikke har aktiv deltagelse på 66% av gruppeundervisningen må bestå en obligatorisk oppgave i løpet av midtterminsuka for å kunne gå opp til avsluttende eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer), som teller 100 % ved sensurering.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM1100 – Generell kjemi (videreført) og KJM1002 – Innføring i kjemi

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. aug. 2022 14:36:51

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk