MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Hvordan brukes avanserte materialer i solceller, brenselceller og batterier? Avanserte materialer danner grunnlaget for fremtidens elektronikk og energiteknologier for det grønne skiftet.

Emnet er et introduksjonsemne i materialvitenskap, og en obligatorisk del av Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (bachelor). Emnet gir nødvendig bakgrunn i fysikk og kjemi, og har stor vekt på materialer for miljøvennlig energiteknologi og nanoteknologi. Emnet kan være et nyttig og interessant valgfritt emne i andre studieprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskaper om mekanikk, elektromagnetisme, forskjellige energibegrep og termodynamikk
 • vet du hvordan elementær kvantemekanikk beskriver orbitaler, som gir opphav til atomenes oppbygging og egenskaper, periodesystemet, og ulike typer binding og egenskaper i molekyler og faste stoffer
 • behersker du støkiometri og mengdebegrep, kjenner sammenhengen mellom kjemisk reaksjonskinetikk, likevekt og termodynamiske og elektrokjemiske størrelser, og kan beregne spontanitet, likevekter og cellepotensial
 • har du oversikt over viktige klasser av strukturelle og funksjonelle materialer, og en grunnleggende forståelse av hvordan sammensetning, bindinger, struktur, og defekter bestemmer deres mekaniske, optiske, elektriske, magnetiske og kjemiske egenskaper.
 • kjenner du prinsipper og verktøy for nanovitenskap og noen viktige materialer og bruksområder i nanoteknologi, samt relaterte hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA)
 • har du oversikt over fossile og fornybare energikilder, konvertering, lagring og transport av energi, samt teknologi for å redusere forurensning og utslipp av klimagasser, med vekt på bruken av avanserte materialer og nanoteknologi
 • er du kjent med laboratoriearbeid i fysikk, kjemi og energikonvertering, og kan forberede og utføre enkle laboratorieforsøk og bruke journal som dokumentasjonsverktøy

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1001:

Fysikk 2 og Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av 56 timer forelesninger (2 x 2 = 4 timer per uke i 14 uker), 40 timer øvelser/kollokvier (4 timer per uke i 10 uker) og et obligatorisk laboratoriekurs på 28 timer (4 laboratorieøvelser à 5 timer og en obligatorisk øvelse (2 timer) hver uke før hver laboratorieøvelse).

Laboratoriekurset må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen. Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i fire semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, første øvelse og til laboratorieøvelsene. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før øvelsen/laboratoriedagen starter.

For å kunne delta på obligatorisk laboratorieundervisning er det et krav at følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1001:

Du må ta med dokumentasjon på at du har bestått emnene når du møter på første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1001.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, 1 time, som teller 10 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 90 % ved sensurering.

Ved dokumentert gyldig fravær på eksamen midt i semesteret vil avsluttende eksamen telle 100 %.

Dette emnet har et obligatorisk laboratoriekurs som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 10:35:37

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk