MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Hvordan brukes avanserte materialer i solceller, brenselceller og batterier? Avanserte materialer danner grunnlaget for fremtidens elektronikk og energiteknologier for det grønne skiftet.

Emnet er et introduksjonsemne i materialvitenskap, og en obligatorisk del av Fornybar energi og nanoteknologi (bachelor). Emnet gir nødvendig bakgrunn i fysikk og kjemi, og har stor vekt på materialer for miljøvennlig energiteknologi og nanoteknologi. Emnet kan være et nyttig og interessant valgfritt emne i andre studieprogrammer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskaper om mekanikk, elektromagnetisme, forskjellige energibegrep og termodynamikk
 • vet du hvordan elementær kvantemekanikk beskriver orbitaler, som gir opphav til atomenes oppbygging og egenskaper, periodesystemet, og ulike typer binding og egenskaper i molekyler og faste stoffer
 • behersker du støkiometri og mengdebegrep, kjenner sammenhengen mellom kjemisk reaksjonskinetikk, likevekt og termodynamiske og elektrokjemiske størrelser, og kan beregne spontanitet, likevekter og cellepotensial
 • har du oversikt over viktige klasser av strukturelle og funksjonelle materialer, og en grunnleggende forståelse av hvordan sammensetning, bindinger, struktur, og defekter bestemmer deres mekaniske, optiske, elektriske, magnetiske og kjemiske egenskaper.
 • kjenner du prinsipper og verktøy for nanovitenskap og noen viktige materialer og bruksområder i nanoteknologi, samt relaterte hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS) og etiske, juridiske og samfunnsmessige aspekter (ELSA)
 • har du oversikt over fossile og fornybare energikilder, konvertering, lagring og transport av energi, samt teknologi for å redusere forurensning og utslipp av klimagasser, med vekt på bruken av avanserte materialer og nanoteknologi
 • er du kjent med laboratoriearbeid i fysikk, kjemi og energikonvertering, og kan forberede og utføre enkle laboratorieforsøk og bruke journal som dokumentasjonsverktøy

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Følgende emner må være bestått før første obligatoriske laboratorieundervisning i MENA1001:

Fysikk 2 og Kjemi 2 fra videregående skole.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester. Undervisningen består av:

 • 26 timer forelesninger (2 timer per uke i 13 uker)
 • 39 timer kombinert forelesning/kollokvier (3 timer per uke i 13 uker)
 • et obligatorisk laboratoriekurs på 35 timer (5 laboratorieøvelser à 5 timer og en obligatorisk øvelse (2 timer) hver uke før hver laboratorieøvelse).

Laboratoriekurset må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i 6 semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS-kursene på første lab-øvelse.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av:

 • Skriftlig eksamen midt i semesteret, 1 time, som teller 20 % ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 80 % ved sensurering.

Ved dokumentert gyldig fravær på eksamen midt i semesteret vil avsluttende eksamen telle 100 %.

Dette emnet har et obligatorisk laboratoriekurs som må være gjennomført og godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MENA1000 – Materialer, energi og nanoteknologi (videreført)

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. nov. 2022 09:46:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk