KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kjenner du til defekttyper og transportmekanismer i krystallinske materialer.
  • kan du i enkle tilfeller utlede hvordan defektkonsentrasjoner og transportparametre varierer som funksjon av omgivende atmosfære, doping og temperatur.
  • vet du hvordan defektrelatert transport inngår i viktige applikasjoner og prosesser og kan utlede dette matematisk i enkle tilfeller.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt), KJM5110 – Uorganisk strukturkjemi (videreført) og MAT1100 – Kalkulus, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og emnet omfatter:

  • 30 timer forelesninger
  • 15 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100% av endelig karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2022 00:31:57

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)