KJM5120 – Defektkjemi og reaksjoner

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i defekter og transport i krystallinske materialer, sentralt for deg som skal ta en grad og forske eller arbeide innenfor faststoff-elektrokjemi. Det kan også være et nyttig supplement i andre områder av materialvitenskap, såsom uorganisk materialkjemi, strukturfysikk, og halvlederfysikk.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet:

  • kjenner du defekttyper og transportmekanismer i krystallinske materialer.
  • kan du i enkle tilfeller utlede hvordan defektkonsentrasjoner og transportparametre varierer som funksjon av omgivende atmosfære, doping og temperatur.
  • vet du hvordan defektrelatert transport inngår i viktige applikasjoner og prosesser og kan utlede dette matematisk i enkle tilfeller.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi, KJM1121 – Uorganisk kjemi I, KJM3300 – Fysikalsk kjemi II (nedlagt), KJM5110 – Uorganisk strukturkjemi (videreført) og MAT1100 – Kalkulus, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen går over ett semester, og emnet omfatter 30 timer forelesninger og 15 timer kollokvieundervisning.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende muntlig eksamen teller 100% av endelig karakter.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9120 – Defektkjemi og reaksjoner

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 13:19:27

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)