KJM5500 – Overflate- og nanokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i de viktigste prinsippene i overflate-og kolloidkjemi. Du lærer om intermolekylære krefter og krefter mellom overflater, overflatespenning, kontaktvinkler og monomolekylære lag, adsorpsjon fra gass og væske på faste og flytende overflater samt vekselvirkning mellom molekyler og overflater. Det elektriske dobbeltlags betydning for stabilitet av dispersjoner og emulsjoner blir gjennomgått.

Emnet passer for masterstudenter på programmene Kjemi (master - to år), Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi (master - to år) og Materials Science and Nanotechnology (master's two years) (videreført)

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • forstår du bakgrunnen for overflatespenning og overflateenergi og kunne beskrive, måle og beregne slike egenskaper både for faste og flytende overflater.
 • forstår du begrepet monomolekylære filmer, hvordan disse kan måles og hvilken betydning de har i emulsjoner, skum, og i biolgiske systemer.
 • forstår du den fysikalske bakgrunnen for adsorpsjon på flytende og faste overflater fra væske og gass, beskrive de viktigste typer adsorpsjonsisotermer, samt måle isotermer og gjøre beregninger der disse inngår.
 • kjenner du til ulike mekanismer for dannelse av mikro- og nanopartikler og teknikker for analyse av slike partikler.
 • forstå du hvordan mikro- og nanopartikler oppfører seg i væsker og gass med hensyn på lysspredning, sedimentasjon og diffusjon og kunne gjøre enkle beregninger av slike egenskaper og av systemer der slike partikler inngår.
 • forstår du opphavet til ladninger på overflater og hvordan disse påvirker egenskapene både til makroskopiske overflater og til mikro- og nanopartikler. Dette omfatter egenskaper som bevegelse i elektriske felt og av stabilitet partikkeldispersjoner og emulsjoner.
 • kan du foreta målinger av partiklers zetapotensial, stabilitet og flokkuleringshastighet og gjøre beregninger av disse.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM1101 – Generell kjemi og KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk, eller tilsvarende emner.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et helt semester og undervisningen består av:

 • 30 timer forelesninger
 • 15 timer øvelser
 • Et obligatorisk laboratoriekurs på 30 timer

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne ta avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste) og til første gruppetime. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen/gruppetimen starter..

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende muntlig eksamen som teller 100%.

Dette emnet har et obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM9500 – Overflate- og nanokjemi, KJM4500 – Overflate- og nanokjemi (nedlagt)

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator som oppfyller kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. mai 2022 09:24:02

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg. Det vil likevel være mulig å gjennomføre obligatoriske aktiviteter og eksamen for studenter som ønsker det.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)