MAT4120 – Matematisk optimering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet inneholder utvalgte emner i konveksitet, optimering og matriseteori. Aktuelle temaer er: kombinatorisk optimering, kombinatorisk matriseteori, konveks analyse, konveks optimering. Den vanligste varianten er med kombinatorisk optimering og matriseteori, konveksitet og polyederteori, samt en innføring i polyedrisk kombinatorikk.

Hva lærer du?

Målet med emnet er at studentene skal:

  • kunne grunnleggende konveks analyse og kombinatorisk optimering;
  • forstå teori for polyedre og polytoper;
  • få en viss kjennskap til kombinatorisk matriseteori og nettverk strøm teori;
  • kunne utvikle algoritmer, både eksakte og approksimative for visse typer kombinatorisk optimering.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

2 timer forelesning/regneøvelse hver uke hele semesteret.

Emnet kan undervises på norsk dersom foreleser og alle studenter på første forelesning ønsker det.

Ved fremmøte av tre eller færre studenter kan faglærer, sammen med undervisningsleder, gjøre emnet om til selvstudiumsemne med veiledning.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen 4 timer eller avsluttende muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering.

Eksamensform kunngjøres av faglærer senest 15. oktober/15. mars for henholdsvis høstsemesteret og vårsemesteret.

Dette emnet har 1 obligatoriske øvelse som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MAT9120 – Mathematical Optimization

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 13:18:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Når behov og ressurser tilsier det. Kontakt studieinfo@math.uio.no hvis du er interessert i emnet. 

Høstsemesteret 2020: Emnet vil kun tilbys som selvstudiumsemne for masterstudenter ved Matematisk institutt.

Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)