Kort om emnet

Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid og er dimensjonert til 30 studiepoeng. Studentene skal ta i bruk og utvikle innsikt i aktuell forskning på fagfeltet utdanningsledelse og teori og metoder som har betydning for oppgavens problemstilling.

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studentene ta i bruk og utvikle kunnskap og ferdigheter og generell kompetanse for å kunne gjennomføre et forskningsarbeid på masternivå.

Individuell veiledning, seminarer og «workshops» vil støtte opp under gjennomføringen av forskningsarbeidet.

Retningslinjer for masteroppgaven

Hva lærer du?

Kandidaten skal etter fullført masterutdanning i utdanningsledelse ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Kandidaten

 • kan analysere og se sammenhengen mellom begreper og teorier og trekke slutninger i arbeidet med masteroppgaven
 • kan på en selvstendig måte og kritisk begrunne faglige valg i arbeidet med masteroppgaven
 • har innsikt i vitenskapelig tenkemåter for å besvare faglige problemstillinger
 • har innsikt i og kan vurdere forskningsbidrag som ledd i arbeidet med egen masteroppgave.

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan gjennomføre et selvstendig og avgrenset forskningsarbeid på masternivå i tråd med faglige, metodiske og etiske retningslinjer
 • kan anvende teori og forskningsmetode i arbeidet med konkrete problemstillinger
 • kan formulere seg skriftlig og muntlig innenfor en akademisk sjanger

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan kommunisere faglige problemstillinger med andre fagfolk og allmennheten
 • kan vise en kritisk tilnærming til gjeldende kunnskap og praksis innenfor utdanningsledelse som kunnskapsfelt
 • har utviklet en bevissthet om metodiske, teoretiske og praktiske utfordringer i forskningsarbeid og kan ta selvstendig stilling til disse
 • kan initiere og medvirke konstruktivt og kritisk i faglig endrings- og utviklingsarbeid
 • kan gjennomføre et forskningsarbeid på masternivå med etiske bevissthet og faglig integritet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Rangering av søkere til emnet:
Søkere som er tatt opp på masterprogrammet i sin helhet har automatisk plass på emnet ved bestått eksamen i UTLED4301, UTLED4302 og UTLED4303 foregående år. Utover dette rangeres kvalifiserte søkere på bakgrunn av yrkesprakis etter programmets rangeringsregler.

Kapasitet på emnet:
Ca. 50 plasser. Ved få søkere (færre enn 20 kvalifiserte søkere) vil emnet ikke bli igangsatt.

Emnet har opptak en gang i året med søknadsfrist 15. oktober. For mer informasjon om opptak og adgangsregulering se informasjonen om studieprogrammet: Hvordan søke på dette studiet?

Undervisning

Masteroppgaven skrives individuelt eller i gruppe på 2-3 personer. Oppgavevalget skal godkjennes av faglig ansvarlig for emnet. Normalstørrelse for en individuell masteroppgave er minimum 50 og maksimum 80 sider. Normalstørrelse for gruppeoppgaver er minimum 60 og maksimum100 sider.

Studenten får tildelt veileder i tilknytning til arbeidet med masteroppgaven. En veiledningsavtale som er forpliktende for begge parter, fylles ut i forkant og godkjennes av instituttleder. Det kan bli lagt til rette for fellesveiledning knyttet til sentrale problemstillinger. Det tilbys prosjektseminarer og workshops.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Det skal leveres sluttrapport om framdrift i arbeidet i høstsemesteret.

Veiledning
Det gis inntil 8 timer veiledning for studenter som skriver individuell masteroppgave. For studenter som skriver masteroppgave sammen gis det inntil 2 timer ekstra veiledning per student i gruppen: en gruppe på to studenter får inntil 10 timer veiledning, en gruppe på tre studenter får inntil 12 timer osv. Kandidatenes gis anledning til å delta på seminar hvor de presenterer arbeidet for hverandre og plikter å rapportere om framdrift underveis.

En veiledningsavtale som er forpliktende for begge parter fylles ut i forkant og godkjennes av instituttleder. Det vil bli lagt til rette for fellesveiledning knyttet til sentrale problemstillinger.

 

Eksamen

Emnet har to eksamener: Masteroppgave, individuelt eller i gruppe, og individuell muntlig eksamen som tar utgangspunkt i masteroppgaven. Karakterene for begge eksamenene kommer på vitnemålet sammen med en samlet karakter der oppgaven teller 2/3 og muntlig teller 1/3.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen:

 • For å kunne levere masteroppgaven må studenten ha bestått alle foregående eksamener på masterprogrammets øvrige trinn eller tilsvarende emner som er godkjent etter individuell søknad.
 • Obligatorisk sluttrapport som leveres i høstsemesteret må være godkjent. 

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til UV-Studentinformasjon.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dersom en kandidat får bestått karakter for sin masteroppgave og får karakteren F på muntlig eksamen, kan vedkommende kandidat gå opp til ny muntlig eksamen i det påfølgende semester.

Du kan søke om å bruke ett ekstra semester på masteroppgave.

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Det blir en formell sluttevaluering (elektronisk spørreskjema).

Fakta om emnet

Studiepoeng
30
Nivå
Master
Undervisning
Vår og høst

Undervisningen går over to semestre, med undervisningsstart i vårsemesteret. 

Eksamen
Vår og høst

Det er mulig å ta eksamen både i vår- og høstsemesteret. 

Innleveringsfrist i høstsemester er 1. november 2022 kl. 15:00 og vårsemesteret: 15. mai klokka 15:00.

Undervisningsspråk
Norsk

Undervisning på engelsk og øvrige skandinaviske språk kan forekomme.