UTLED4221 – Profesjonalitet og ledelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler profesjonalitet i ledelse av utdanningsorganisasjoner. Det legges vekt på drøftinger av profesjonalitets – og identitetsbegreper i relasjon til ledelsesteorier og yrkespraksis. Teorier om rettslig og profesjonelt skjønn danner utgangspunkt for analyse av yrkesutøvelse i skole- og utdanning. Skolens samfunnsoppdrag og etiske dilemmaer i ledelsespraksis blir belyst.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

Kunnskaper

Du

 • har innsikt i ledelse og profesjonalitet i utdanning som kunnskapsfelt
 • forstår hvordan ledelse er uløselig knyttet til utfoldelse av makt, legitim autoritet og tillit
 • har kunnskap om hvordan rettslige standarder oversettes og omformes til profesjonell handling lokalt
 • har innsikt i etiske dilemmaer i utøvelse av lederrollen

Ferdigheter

Du

 • kan gjennomføre kritisk analyse av egen lederrolle og ledelsespraksis
 • kan lese, forstå og analysere dokumenter, faglitteratur og andre tekster
 • kan formulere relevante problemstillinger og anvende teori og forskning i analyse av praksis og erfaring fra egen arbeidshverdag
 • kombinerer et rettslig og et pedagogisk skjønn for å sikre elevers rett til et godt skolemiljø og til en tilpasset opplæringssituasjon
 • tar ansvar for at skolen oppnår best mulige resultater  

Generell kompetanse

Du

 • kan utøve skjønnsmessige overveielser og bruke kunnskap på en kritisk og selvstendig måte
 • kan utøve etisk dømmekraft i møte med faglige og praktiske problemstillinger

Opptak og adgangsregulering

For å få plass på dette emnet må du være tatt opp på Masterprogrammet i utdanningsledelse.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å kunne ta eksamen i emnet må emnene du har fått godkjent tilsvare deler av UTLED4111 – Styring og ledelse av utdanning eller UTLED4111B – Rektorutdanningen eller tatt de 3 VEIL-emnene: VEIL4005 – Veiledning i skolen/VEIL4015 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen / VEIL4020 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 2 eller VEIL4010 – Veiledning og mentoring i lærerprofesjonen 1 (nedlagt) / VEIL4011 / VEIL4012 eller tilsvarende emner som er godkjent etter individuell søknad. 

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen består av seminarer, nettbasert læring og refleksjon i mindre grupper. Emnet forutsetter at du deltar på fellessamlinger og i grupper.

Det kreves at du skal arbeide med arbeidskrav der teori knyttes til praksiseksempler og erfaringer fra egen arbeidsplass.  Du må også gjennomføre IKT-basert arbeid.

Det tilbys nettbasert og muntlig veiledning.

Studielitteratur (pensum) utgjør ca. 700 sider. Oppdatert liste over studielitteratur legges ut på semestersiden.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% frammøte på samlinger
 • Den første samlingen med to-dagers undervisning er obligatorisk for alle stundenter som ikke har bestått UTLED411 eller UTLED4111B. For studenter som har bestått UTLED4111 og UTLED4111B vil denne samlingen være frivillig. 
 • ett obligatorisk arbeidskrav 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter på masterprogrammet i utdanningsledelse.

Eksamen

Fagoppgave individuell: omfang ca. 2000 ord.

For å gå opp til eksamen må to obligatoriske aktiviteter være godkjent for de som har bestått UTLED4111/UTLED4111B. For å gå opp til eksamen må i tillegg kravet til obligatorisk oppmøte på oppstartssamlingen være godkjent for de som ikke har bestått UTLED4111/ UTLED4111B tidligere.

 

 

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk