English version of this page

Utenlandsopphold

Et opphold i utlandet krever god planlegging og en rekke praktiske forberedelser, særlig hvis oppholdet skal vare i lengre tid og du skal ha med deg familie. Her får du en huskeliste, UiO-spesifikk informasjon og pekere til utdypende nettsider.

1. Arbeidsgiver

 • Ved utenlandsopphold på minst én måneds varighet trenger arbeidsgiver informasjon om eksakt utreise- og returdato samt oppholdsland. Informer din leder om dette og husk å gi beskjed ved endringer. Leder videreformidler denne informasjonen til lokal personalkonsulent.
 • Er det andre administrative spørsmål som må drøftes eller avklares med UiO? Kontakt din nærmeste leder.
 • Legg inn ny adresse, evt. midlertidig arbeidssted i utlandet med tilhørende gyldighetsperiode, i selvbetjeningsportalen under Mine opplysninger, se veiledning (dfo.no).
 • Ønsker du å få utbetalinger fra UiO overført til en utenlandsk bankkonto, for eksempel lønn under et forskningsopphold, må du fylle ut skjema for kontoopplysninger (pdf) og sende det til Gruppe for lønnsadministrasjon i Seksjon for lønn. Ved avsluttet utenlandsopphold må endring av bankkonto fra utenlandsk til norsk konto meldes Gruppe for lønnsadministrasjon. Slike endringer registreres manuelt for å sikre at IBAN-, BIC- og valutakode blir korrekt fjernet.

2. Pass, visum og tilltalser

 • Sjekk at ditt pass er gyldig i minst tre måneder utover det planlagte oppholdet i utlandet. Det må være nok plass for nye stempler/oppholdstillatelser. Noen land krever at du har et elekronisk pass når du skal jobbe der. Medfølgende barn må ha egne pass. Dersom du trenger et nytt pass, søk i god tid.
 • Trenger du visum, arbeids- og oppholdstillatelse eller å ordne andre offisielle saker? Mottakende institusjon og landets ambassade i Norge (regjeringen.no) vil kunne gi informasjon. Et godt sted å starte er UDs land- og reiseinformasjon (landinfo.no). Hvis reisen går til et europeisk land, vil du finne nyttig informasjon på landets nasjonale EURAXESS-portal (ec.europa.eu). Husk at det i mange tilfeller kan være krav til oversettelse, legeundersøkelse, helseattest, vaksinasjoner m.m.

3. Trygd og pensjon

 • Både helseforsikring, pensjonsopptjening i folketrygden, forsikring i Statens Pensjonskasse og stønadsordninger for foreldre er knyttet til medlemskap i folketrygden. Før du reiser bør du derfor finne ut om medlemskapet ditt i folketryden vil gjelde under utenlandsoppholdet eller ikke, evt. om du kan søke om frivillig medlemskap.
 • Det kan også være aktuelt å ha med skjemaer fra NAV til utlandet.
 • Dersom du beholder medlemskapet i norsk folketrygd under utenlandsoppholdet, vil du tjene opp pensjonspoeng også mens du er i utlandet. Er du ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider du deg ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser blant annet i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Undersøk om du får pensjonsopptjening i landet du skal reise til og se på mulighetene for privat sparing.
 • Les deg opp på Arbeid og opphold i utlandet (nav.no), Bo i utlandet (helsenorge.no) og Trygd og helseforsikring (engelsk) (euraxess.no).
 • For en nærmere avklaring kontakt NAV Internasjonal på telefon 21 07 37 00.
 • Les mer om trygd ved utenlandsopphold.

4. Forsikringer

 • Reiseforsikring i arbeidsforhold dekker normalt bare tjenestereiser på reiseregning.
 • Kontakt eget forsikringsselskap for å sikre dine interesser under oppholdet.
 • Innhent nødvendig dokumentasjon.
 • Les mer om forsikringer ved utenlandsopphold.

5. Skatt

 • Kontakt skattekontoret der du bor for å avklare hvordan utenlandsoppholdet vil påvirke din skattesituasjon.
 • Norge har skatteavtaler (regjeringen.no) med en rekke land for å forhindre dobbelbeskatning.
 • Påse at skattekontoret er informert om tidspunktene for utreise og hjemkomst.
 • Arbeidsgiver innhenter skattekort hver måned fra skatteetaten, og vil automatisk få innhentet nytt skattekort ved utenlandsopphold.
 • Hvis du leier ut boligen din i Norge så vil stipend for, eller refusjon av, boligutgifter i utlandet være skattepliktige.
 • Les mer om skatt ved utenlandsopphold.

6. Bruk av IT-ressurser

Skal du bruke IT-ressurser under reisen og oppholdet i utlandet, bør du ta noen forholdsregler når det gjelder sikkerhet. Dette er spesielt viktig når du reiser til et høyrisikoland. Les USITs anbefalinger om bruk av IT-ressurser ved utenlandsreiser.

7. Familie

 • Partner
  Hvis din partner følger med til utlandet, kan det være aktuelt å undersøke mulighetene for jobb, utdanning, oppstart av egen virksomhet eller hjemmearbeid. Dual careers (engelsk) (euraxess.no) er et godt utgangspunkt for denne avklaringen.
 • Barn
  Skal du ha med barn, må det muligens avklares rett til stønadsordninger, forholdet til norsk barnehage/skole, plassering i utenlandsk barnehage/skole, behov for dokumentasjon (vitnemål, nivå/karakterer) og adgang til norske trygdeytelser under utenlandsoppholdet. Les mer om stønadsordninger for foreldre og om å reise med barn (engelsk) (euraxess.no).

8. Bolig

 • Bosted i utlandet
  • Undersøk bostedsalternativer og -standard ved ditt oppholdssted i utlandet i god tid. Mottakende institusjon kan evt. være behjelpelig.
  • Skal du leie bolig, bør dette altid skje på grunnlag av en skriftlig kontrakt. Mottakende institusjon eller den nasjonale leietakerforeningen kan evt. være behjelpelig med rådgivning.
  • Sjekk om du trenger adapter til stikkontaker for elektriske apparater du har med deg fra Norge.
 • Utleie av bolig i Norge

9. Flytting

 • Flyttemelding
  Folkeregisteret skal ha melding om flytting fra Norge (skatteetaten.no) hvis du skal oppholde deg i utlandet i minst seks måneder og ingen i familien blir boende i boligen.
 • Adresseendring
  Informer dine private, offisielle og forretningsmessige kontakter om din nye adresse i utlandet og dens gyldighetsperiode, for eksempel UiO, skattekontoret, lokalt NAV-kontor, forsvaret, bank, forsikringsselskap, borettslag/sameiet.
 • Oppsigelse av abonnementer og medlemskap
  Husk å si opp abonnementer som ikke skal videreføres mens du oppholder deg i utlandet, f.eks. telefon, strøm, aviser og tidsskrifter, medlemskap i foreninger og organisasjoner.
 • Post
  Posten har en tjeneste for midlertidig ettersending av post til privatpersoner (posten.no). Ettersending til utlandet kan ta tid og er ikke gratis. Vurdér om posten heller kan ettersendes til familie, nabo, eller kanskje eget institutt, og om disse kan sende viktig post videre til deg.
 • Bank
 • Førerkort
  Hvis du skal kjøre bil i utlandet, undersøk om ditt norske førerkort er gyldig eller om du trenger et internasjonalt førerkort (vegvesen.no).
 • Flyttegods
  • Dersom du oppgir din norske bolig, må du ta stilling til hvilke eiendeler skal tas med og hvilke skal settes på lager.
  • Undersøk om arbeidsgiver dekker flytte-/lagringsutgifter og evt. under hvilke vilkår.
  • Skaff deg oversikt over transporttiden for flyttegodset. Det anbefales alltid å tegne en transportforsikring.
  • Sjekk import-/eksportrestriksjoner (toll.no). Alle land har sine egne tollregler, inklusivt de enkelte landene innad i EU. Du bør alltid undersøke importbestemmelser med vertslandets tollvesen før du flytter. Normalt vil spedisjonsselskaper ha kontroll på tollreglene, men som ansvarlig importør bør du selv å ha sjekket de retslige forhold på forhånd. Til Kina er det for eksempel mange typer bøker som det ikke er lov å ta med seg.
  • Skal du ha med deg store mengder kontanter, er det regler om forhåndsregistrering i Norge og i alle andre land i verden (bortsett fra Tyrkia).
 • Les mer om flytting (engelsk) (euraxess.no)

10. Hva venter deg?

 • Du bør alltid sjekke UDs land- og reiseinformasjon (landsider.no) når du planlegger et utenlandsopphold.
 • Aktuell bakgrunnsinformasjon om land som Norge mottar asylsøkere og flyktninger fra, finner du på LandInfo (landinfo.no), Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon.
 • Utover det er nok den beste måten å få informasjon på å snakke med noen som har vært i landet, byen eller universitetet du skal reise til. Forhør deg i dine faglige og private nettverk.

11. Hjemkomst

Undersøkelser viser at mange personer som har bodd i en lengre periode i utlandet opplever hjemkomsten som en større utfordring enn selve oppholdet i utlandet. Én av årsakene til dette kan ligge i at hjemkomsten antas å være uproblematisk og derfor planlegges i liten grad, Hjemkomsten bør imidlertid forberedes med samme omhu som utenlandsoppholdet, så vel juridisk som økonomisk og praktisk.

De fleste punktene ovenfor vil også være aktuelle for planlegging av returen til Norge. I tillegg bør du tenke på følgende:

 • Arbeidsgiver
  • Før hjemkomst
   Avstem dine forventninger til hjemkomsten med din nærmeste leder ved UiO. Forhør deg om det har skjedd/planlegges endringer på arbeidsplassen din.
  • Etter hjemkomst 
   • Del dine erfaringer og evaluer utenlandsoppholdet og organiseringen av den før, under og etter oppholdet med din nærmeste leder.
   • Oppdater din adresse i selvbetjeningportalen under Mine opplysninger, se veiledning.
   • Hvis du har fått utbetalinger fra UiO overført til en utenlandsk bankkonto, f.eks. lønn under et forskningsopphold, husk å melde endring av bankkonto fra utenlandsk til norsk konto til Gruppe for lønnsadministrasjon i Seksjon for lønn. Slike endringer registreres manuelt for å sikre at IBAN-, BIC- og valutakode blir korrekt fjernet.
 • Barn
  Har du barn, bør du i god tid før hjemreisen undersøke og forsikre deg om at alt er i orden med eventuell barnehage, skole osv. Forhør deg også hva som evt. kreves av dokumentasjon på skolegangen i utlandet.
 • Flyttemelding
  Meld flytting til Norge (skatteetaten.no) for deg og din familie innen åtte dager etter ankomst i Norge. Dette krever personlig oppmøte på et skattekontor som utfører ID-kontroll (skatteetaten.no).
 • Innførsel av flyttegods og varer
  • Har du bodd i utlandet sammenhengende i minst ett år, kan du innføre det meste av flyttegodset ditt toll- og avgiftsfritt. Sett deg inn i detaljene (toll.no). Husk å fylle ut flyttegodserklæring (toll.no) som du må levere til Tolletaten på tidspunktet varene innføres til Norge. Om du ikke selv reiser med flyttegodset må du forsikre deg om at fraktselskapet har dokumentene, og at de blir overlevert Tollvesenet på innførselstidspunktet.
  • Varer belastet med særavgifter kan som hovedregel ikke innføres avgiftsfritt som flyttegods. Dette gjelder for eksempel bil, alkohol, tobakk og lignende.
  • Har du tatt med deg, eller anskaffet, kjæledyr under utenlandsoppholdet, må du forsikre deg om at de har alle nødvendige vaksiner. Du bør ha vært i kontakt med Mattilsynet (mattilsynet.no) god tid i forkant av hjemreise for å være sikker på at du har alle papirene i orden. Det skal også betales merverdiavgift på kjæledyr anskaffet i utlandet.
  • Ved regulær import av varer må du betale toll og avgifter. Les om import av varer til Norge (toll.no).
  • Merk: Vær bevist på at alt dette må gjøres på grensen. Det er for sent å forsøke å ordne fortolling etter at varen har blitt innført. Ved siden av et potensielt betydelig merverdiavgiftskrav vil du ved urettmessig innførsel av varer også bli belastet et administrativt tillegg.
 • Skattekort
  Bestill skattekort (skatteetaten.no) dersom du ikke har et fra før. UiO vil få skattekortet ditt automatisk fra Skatteetaten etter at du har bestilt det.
 • Trygd

 

Publisert 10. sep. 2012 13:41 - Sist endret 9. feb. 2022 21:22