Immaterialrettsutvalget

Immaterialrettsutvalget ved UiO skal sikre en god håndtering av spesielle utfordringer knyttet til kommersiell og ikke-kommersiell bruk og utnyttelse av forskningsresultater ved UiO. Utvalget skal ha en sammensetning som sikrer uavhengighet i forhold til UiO så vel som de ansatte.

Saksgang

Dersom det oppstår tvil eller uenighet mellom en tilsatt og UiO om eierskap til rettigheter eller fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering av forskningsresultater, skal saken meldes til Avdeling for fagstøtte, Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning. Avdelingen skal i slike tilfelle gi alle interessenter anledning til å redegjøre for sitt syn på saksforholdet, og på denne bakgrunn søke å komme fram til en minnelig ordning. Dersom man ikke kommer fram til enighet, kan en part kreve at saken bringes inn for utvalget.

Utvalgets mandat

Immaterialrettsutvalget skal med bakgrunn i UiOs rettighetspolitikk vurdere saker og avgi rådgivende uttalelser i tvister mellom oppfinnere og UiO. Utvalget kan videre foreslå eller anbefale endringer av politikken overfor rektor og styret når erfaring over tid tilsier at dette e ønskelig eller tjenlig.

Utvalgets medlemmer

Kontakt

Utvalgets sekretær er Kristin Flagstad, juridisk seniorrådgiver ved Avdeling for forskningsadministrasjon.

Se også

UiOs IPR-politikk (pdf)

Publisert 1. juni 2016 12:32 - Sist endret 8. mars 2019 13:54