80-gruppe – Historie (80HIS1)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er erstattet med 80HISTORIE

Emnegruppen gjelder bare for studenter som begynte på bachelorprogrammet i historie før høsten 2010.

En 80-gruppe i historie gir studentene bred kjennskap til sentrale utviklingstrekk i Norges og verdens historie. Studentene får muligheten til å fordype seg i ulike tidsperioder, studere avgrensete temaer og får innsikt i praktisk anvendelse av historisk metode. Gjennom arbeidet med de ulike emnene tilegner studentene seg både muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
80-gruppen i historie kvalifiserer til å søke på masterprogrammet i historie (to år), som vil gi en videre spesialisering og faglig kompetanse. Emnegruppen gir kombinert med en praktisk-pedagogisk utdanning et godt utgangspunkt for å undervise i skolen.

80-gruppen i historie består av:
• 40 studiepoeng på 1000-nivå.
• 20 studiepoeng på 2000-nivå.
• 10 valgfrie studiepoeng på 1000- eller 2000-nivå.
• HIS3090 som skal tas siste semester i bachelorgraden.

Emnene på 1000-nivå er preget av bred oversikt, mens emnene på 2000-nivå er fordypnings¬emner. Gjennom særemne-gruppene på 1000-nivå får studentene grunnleggende innsikt i historisk metode. På 1000-nivå kan studentene velge enten 50 studiepoeng som gir bredere oversikt, eller 40 studiepoeng som gir plass til mer fordypning på 2000-nivå. Generelt anbefales det at studentene sørger for å ha tilstrekkelig med kunnskaper på innføringsnivå før de velger emner på 2000-nivå. Minst 20 studiepoeng skal være fra henholdsvis eldre og nyere historie.

Den obligatoriske historiefaglige enheten på 80 studiepoeng utgjør grunnstammen i programmet. Du må ha gjennomgått enheten (eller tilsvarende fra andre institusjoner) for å få en bachelorgrad i historie og for å kunne bli tatt opp på et masterprogram i historie etter endt bachelorgrad. Siden det er et krav at minst to av emnene på 1000- og 2000-nivå skal være fra henholdsvis eldre tid og nyere tid, må du altså velge to emner i nyere historie blant de resterende emner på 1000- og 2000-nivå dersom du f.eks. velger to emner på 1000-nivå i eldre historie.

Læringsutbytte
Læringsmålet for en 80-gruppe i historie er generelt å dyktiggjøre studenten i hovedaspekter ved faget historie både i bredden (kronologisk og tematisk) og i dybden (metodisk og teoretisk), slik at dette kan utnyttes til formidling av historisk innsikt på de fleste felter i samfunnslivet. Når studiet er gjennomført, vil studenten ha oppnådd målet gjennom fire ledd:

1) Viten
Studenten kan plassere historiske begivenheter og prosesser kronologisk og skille mellom ulike historiske perioder, slik at det særegne ved et gitt historisk fenomen kommer tydelig frem. Studenten innehar både grunnleggende kunnskap om verdenshistorien (gjennom 1000-emnene) og utdypet kunnskap om spesielle perioder eller temaer (gjennom 2000-emnene), og kan hente frem kunnskapen på ulike måter, fra den muntlige formidling til bruk av bibliotek og internett.

2) Forståelse
Studenten kan beskrive hvordan historiefaget og historievitenskapen er utviklet som disiplin gjennom forskning og diskusjon blant historikere, og kan diskutere og forklare ulike synspunkter og historiesyn og sette historiske begivenheter og tolkninger inn i en kontekst av kulturell og historisk ulikhet. Gjennom dette vil studenten kunne forklare prosesser med endring og stabilitet ulike årsaksforhold, forskjeller mellom eldre og nyere tid og variasjoner i kulturelle uttrykk, både teoretisk og empirisk forståelse. Noe som kan utvikle toleranse for de særegne premissene til alle historiske og kulturelle fenomener.

3) Anvendelse
Studenten kan drøfte historisk litteratur i et bredt omfang, samt trekke frem klare linjer og hovedsynspunkter i denne litteraturen, og problematisere den både muntlig og skriftlig. Studenten kan drøfte og begrunne standpunkter,samt formulere problemstillinger og fremlegge dem på en selvstendig måte, og er slik sett trent i å utforme spørsmål og problemstillinger for praktisk historieformidling. Studenten kan samarbeide i grupper.

4) Syntetisering
Studiet avsluttes med et selvstendig skriftlig arbeid (HIS3090), under veiledning av en lærer og basert på nærstudier av kilder og historiografi. Studenten kan etter dette arbeidet fremstille et avgrenset historisk tema på en original og tilnærmet syntetiserende måte samt foreta et rimelig kildeutvalg, lage klare problemstillinger og utnytte teoretisk kunnskap for å lage en fornuftig komparasjon og konkret analyse. Læringsprosessen i emnet danner et godt grunnlag for senere arbeid med en historisk masteroppgave.

Emner i emnegruppen

Obligatorisk emne:

40 eller 50 studiepoeng velges på 1000-nivå:

20 eller 30 studiepoeng velges på 2000-nivå:
Se oversikt over historieemnene på 2000-nivå her.

10 studiepoeng, fortrinnsvis på 2000-nivå, kan være fra andre fag enn historie. Følgende emner er forhåndsgodkjent til å kunne inngå som en del av fordypningen i historie:

For andre emner må det søkes særskilt til Historieprogrammet.

Dersom du velger 50 studiepoeng på 1000-nivå, må du velge 20 studiepoeng på 2000-nivå. Dersom du velger 40 studiepoeng på 1000-nivå, må du velge 30 studiepoeng på 2000-nivå.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Det nye emnet HIS1100 – Eldre verdenshistorie (fra høst 2008) overlapper 5 studiepoeng med følgende emner: HIS1120, HIS1121, HIS1130, HIS1131.

Det nye emnet HIS1300 – Nyere verdenshistorie (nedlagt) (fra vår 2009) overlapper 10 studiepoeng med følgende emner: HIS1320 – Nyere europeisk historie (nedlagt), HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (nedlagt), HIS1330 – Nyere global historie (nedlagt), HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (nedlagt).

Dersom du har tatt HIS1010 – Innføring i historie. Lange linjer, klassiske arbeider, kritisk metode (nedlagt) kan denne innpasses i graden som 10 studiepoeng på 1000-nivå. Dersom du har tatt HIS1010 i tillegg til et av de gamle emnene med metodedel (HIS1111 – Eldre norsk historie, med metodedel (nedlagt), HIS1121 – Eldre europeisk historie, med metodedel (nedlagt), HIS1131 – Eldre global historie, med metodedel (nedlagt), HIS1311 – Nyere norsk historie, med metodedel (nedlagt), HIS1321 – Nyere europeisk historie, med metodedel (nedlagt)og HIS1331 – Nyere global historie, med metodedel (nedlagt)) får du kun uttelling for totalt 15 studiepoeng. Dette fordi de overlapper 5 studiepoeng.

Disse emnene er nedlagt, men har tidligere vært godkjent som emner på 2000-nivå i historie:
ENG2571 – Race and Racism in the United States (nedlagt)
ENG2576 – USA and the World: Contemporary American Foreign Policy (nedlagt)
KULH2000 – Kulturhistoriens teori og metode (nedlagt)
TYSK2501 – Tysk kulturkunnskap: Oppgaveemne: Gjennombrudd til den moderne tid – kultur og samfunn rundt 1900 (nedlagt)