FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet fokuserer på flytende og halvfaste formuleringer som oppløsninger og disperse systemer. Vurdering av holdbarhet er inkludert. Emnet gir en grundig innføring i praktisk produksjon av legemidler i liten skala. Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler med og uten krav til sterilitet utgjør en vesentlig del av emnet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du bred kunnskap om preparatsammensetning, stabilitet og holdbarhet av farmasøytiske preparater
 • har du bred kunnskap om kvalitetssikringsprinsippene og betydningen av å ha et kvalitetssikringssystem i forbindelse med produksjon av legemidler samt kunnskap om hvordan kvaliteten er bygd inn i preparatene
 • kan du etter gjeldende retningslinjer selvstendig utarbeide produksjonsforskrift, planlegge, kontrollere, gjennomføre og dokumentere produksjonen av utvalgte farmasøytiske preparater
 • kan du håndtere uønskede hendelser under produksjonen og vurdere hvordan det påvirker kvaliteten av preparatet og hvilke tiltak som må settes inn for å redusere risikoen for gjentagelse
 • har du en reflektert holdning til farmasøytens ansvar i forbindelse med produksjon av legemidler
 • kan du diskutere farmasøytiske utfordringer knyttet til halvfaste og flytende legemiddelformer med og uten krav til sterilitet

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert laboratorieøvelser/«Flipped lab» og kollokvier:

 • 22 timer forelesning
 • 46 timer laboratorieøvelser (obligatorisk)
 • 13 seminarer av 2 timer
 • 3 timer ekskursjon til sykehusapotek

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Praktisk eksamen 3 timer, teller 30% av karakteren.
 • Skriftlig (digital) eksamen 4 timer, teller 70% av karakteren.

Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført alle laboratorieøvelser
 • fått godkjent alle laboratorierapporter

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen. Kalkulator i Inspera vil også være tilgjengelig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 03:30:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk