FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på flytende og halvfaste formuleringer som oppløsninger og disperse systemer. Vurdering av holdbarhet er inkludert. Emnet gir en grundig innføring i praktisk produksjon av legemidler i liten skala. Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler med og uten krav til sterilitet utgjør en vesentlig del av emnet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du bred kunnskap om preparatsammensetning, stabilitet og holdbarhet av flytende og halvfaste legemiddelformer med og uten krav til sterilitet
 • har du bred kunnskap om kvalitetssikringsprinsippene og betydningen av å ha et kvalitetssikringssystem i forbindelse med produksjon av legemidler samt kunnskap om hvordan kvaliteten er bygd inn i preparatene
 • kan du etter gjeldende retningslinjer selvstendig utarbeide produksjonsforskrift, planlegge, kontrollere, gjennomføre og dokumentere produksjonen av utvalgte farmasøytiske preparater
 • kan du håndtere uønskede hendelser under produksjonen og vurdere hvordan det påvirker kvaliteten av preparatet og hvilke tiltak som må settes inn for å redusere risikoen for gjentagelse
 • har du en reflektert holdning til farmasøytens ansvar i forbindelse med produksjon av legemidler
 • kan du diskutere farmasøytiske utfordringer knyttet til halvfaste og flytende legemiddelformer med og uten krav til sterilitet

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i:

De obligatoriske delene av:

Følgende gjelder for studenter overført fra gammel studieplan:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå i utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

For fritak for FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon må alle overlappende emner, FRM2020 – Produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av legemidler (nedlagt), FRM2030 – Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler (nedlagt) og FRM3010 – Formulering, produksjon og kontroll av legemidler med krav til sterilitet (nedlagt) være bestått.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert laboratorieøvelser/«Flipped lab» og kollokvier:

 • 22 timer forelesning
 • 46 timer laboratorieøvelser (obligatorisk)
 • 13 seminarer av 2 timer
 • 3 timer ekskursjon til sykehusapotek

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Praktisk eksamen 3 timer, som teller 30% av karakteren.
 • Skriftlig eksamen 4 timer, som teller 70% av karakteren.

Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført alle laboratorieøvelser
 • fått godkjent alle laboratorierapporter

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2022 18:10:48

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk