FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet fokuserer på flytende og halvfaste formuleringer som oppløsninger og disperse systemer. Reaksjonskinetikk og vurdering av holdbarhet er inkludert. Emnet gir en grundig innføring i praktisk produksjon av legemidler i liten skala. Kvalitetssikring ved produksjon av legemidler med og uten krav til sterilitet utgjør en vesentlig del av emnet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du bred kunnskap om preparatsammensetning, reaksjonskinetikk, stabilitet og holdbarhet av farmasøytiske preparater.
 • har du bred kunnskap om kvalitetssikringsprinsippene og betydningen av å ha et kvalitetssikringssystem i forbindelse med produksjon av legemidler samt kunnskap om hvordan kvaliteten er bygd inn i preparatene.
 • kan du selvstendig utarbeide produksjonsforskrift, planlegge, gjennomføre og dokumentere produksjonen av utvalgte farmasøytiske preparater.
 • kan du håndtere uønskede hendelser under produksjonen og vurdere hvordan det påvirker kvaliteten av preparatet og hvilke tiltak som må settes inn for å bedre resultatet.
 • har du en reflektert holdning til farmasøytens ansvar i forbindelse med produksjon av legemidler.
 • kan du diskutere farmasøytiske utfordringer knyttet til halvfaste og flytende legemiddelformer med og uten krav til sterilitet.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

 

Anbefalte forkunnskaper

Overlappende emner

 • 4 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null
 • 3 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

For fritak for FARM2150 – Legemiddelformulering og kvalitetssikring ved produksjon må alle overlappende emner, Error: java.lang.NullPointerException, Error: java.lang.NullPointerException og Error: java.lang.NullPointerException, være bestått.

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert laboratorieøvelser/«Flipped lab» og kollokvier:

 • 28 timer forelesning
 • 8 laboratorieforelesninger (obligatorisk)
 • 58 timer laboratorieøvelser (18 oppgaver med innlevering av rapporter) (obligatorisk)
 • 8 kollokvier
 • 3 timer ekskursjon til sykehusapotek

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Praktisk eksamen 3 timer, teller 30% av karakteren.
 • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 70% av karakteren.

Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.

For adgang til eksamen må du ha:

 • Gjennomført alle laboratorieforelesninger og laboratorieøvelser
 • Fått godkjent 18 laboratorierapporter

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk