Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir en introduksjon til dannelse, forfatning og utvikling av planetære systemer og planetære legemer. Emnet vil også omhandle karakteristika til planeter og småplaneter herunder struktur, overflate, atmosfære, samt prosesser som virker på, i og mellom planetene.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • beskrivelse struktur og utvikling til planetære systemer (i vårt og andre solsystemer), fordeling og egenskaper til planeter, småplanter, kometer og meteoritter
 • forstå hvordan mestre komponentene i himmelmekanikk, som beskriver bevegelsen til legemer innen gravitasjonsfeltet til en sentralstjerne
 • forstå prosessene som virker i og på en planetær atmosfære, med hensyn på sammensetning og avstand til solen
 • forstå forskjeller og likheter i utviklingen til overflaten til forskjellige faste legemer, og betydningen for de indre prosessene og klimautviklingen
 • mestre de fundamentale kreftene som styrer fasong og indre struktur til planetære legemer, i relasjon til meteoritters sammensetning, varmebudsjett og gravitasjon, og forholdene som skal til for at et magnetfelt dannes

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

Undervisning

3 timer forelesninger og 3 timer obligatoriske seminarer/regneøvelser per uke, over 12 uker. De obligatoriske seminarene/regneøvelsene må være godkjent før studenten kan framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • De obligatoriske regneøvelsene/seminarene skal være godkjent for å kunne framstille seg til avsluttende skriftlig eksamen.

 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner:

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator, Matematisk formelsamling.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 11:12:15

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)