GEO4240 – Seismisk tolkning

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Dette emnet gir deg en introduksjon til tolkning av seismiske refleksjonsdata. Først blir grunnleggende prinsipper og begrensninger ved den seismiske metoden gjennomgått, før strukturell og stratigrafisk tolkning blir utført på 2D-seismikk. Hoveddelen av emnet fokuserer på 3D-seismikk og interaktiv tolkning på arbeidsstasjon, og inkluderer: introduksjon, strukturell og stratigrafisk tolkning, reservoaridentifikasjon og -evaluering, horisont- og formasjonsattributter, visualisering. Emnet avsluttes med et prosjektarbeid der et 3D-seismisk datasett fra norsk kontinentalsokkel blir analysert og resultatene presentert i en skriftlig rapport. Resultatene blir diskutert i relasjon til utvalgte vitenskapelige publikasjoner fra studieområdet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet kan du

 • forklare grunnleggende prinsipper knyttet til  tolkning av seismiske data

 • bruke moderne tolkningsteknikker/-verktøy i et interaktivt arbeidsstasjonsmiljø

 • gjenkjenne ulike strukturelle og stratigrafiske enheter i seismiske data

 • beskrive rollen til seismiske data i integrert bassenganalyse

 • presentere prosjektarbeid og resultater i en skriftlig rapport

 • sammenligne og diskutere egne resultater i relasjon til tidligere arbeider i studieområdet

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

Undervisning

Første del består av forelesninger og seminar i kombinasjon med obligatoriske praktiske øvelser. I andre del gjennomfører studentene et omfattende prosjektarbeid (3D-seismisk tolkning) som avsluttes med en skriftlig prosjektrapport. En av de obligatoriske øvelsene og prosjektrapporten teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Obligatoriske øvelser skal være godkjent før du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • En skriftlig rapport på en individuell øvelse teller 10% ved sensurering
 • En prosjektrapport teller 30% ved sensurering.
 • Avsluttende skriftlig eksamen teller 60% ved sensurering.
 • Alle vurderingsenhetene må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i følgende emne: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 07:14:41

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk