GEO4240 – Seismisk tolkning

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Dette emnet gir studentene en introduksjon til tolkning av seismiske refleksjonsdata. Først blir grunnleggende prinsipper og begrensninger ved den seismiske metoden gjennomgått før strukturell og stratigrafisk tolkning blir utført på 2D seismikk. Hoveddelen av emnet fokuserer på 3D seismikk og interaktiv tolkning på arbeidsstasjon, og inkluderer: Introduksjon, strukturell og stratigrafisk tolkning, reservoar identifikasjon og evaluering, horisont- og formasjons-attributter, visualisering. Emnet avsluttes med et prosjektarbeid der et 3D seismisk datasett fra norsk kontinentalsokkel blir analysert og resultatene presentert i en skriftlig rapport. Resultatene blir diskutert i relasjon til utvalgte vitenskapelige publikasjoner fra studieområdet.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kjenne:

 • Grunnleggende prinsipper og praktisk erfaring med 2D/3D seismisk tolkning.
 • Moderne tolknings-teknikker/-verktøy i et interaktivt arbeidstasjonsmiljø.
 • Seismisk uttrykk for ulike strukturelle og stratigrafiske enheter.
 • Rollen til seismiske data i integrert bassenganalyse.
 • Hvordan presentere prosjektarbeid og resultater i en skriflig rapport.
 • Hvordan gi en muntlig presentasjon av ditt prosjektarbeid og diskusjon av egne resultater i relasjon til tidligere arbeider i studieområdet.

Opptak til emnet

Studenter ved UiO søker plass på undervisning og melder seg til eksamen i Studentweb.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesning og øvelser (3-6 timer i uken). 
 • Obligatorisk prosjektrapport. 
 • Seminar.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Øvelser og prosjektarbeid teller 40%. 
 • Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 60%. 
 • Alle deler må være bestått hver for seg for å bestå kurset.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. okt. 2020 09:12:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk