GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil formidle teori om kartprojeksjoner og koordinatsystem, samt det teoretiske grunnlaget for datafangst i landmåling (GPS etc.) og fotogrammetri (flyfotoanalyse). Det legges her vekt på praktiske øvinger i datafangst, bearbeidelse og presentasjon av data fra landmåling og fotogrammetri. Emnet gir så videre en spesialisering i romlig analyse av geografisk informasjon, med vekt på analyse av geofaglige prosesser. Det legges vekt på kunnskap innenfor interpolasjon, geostatistikk og generering/analyse av digitale terrengmodeller (DEMs).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du:

 • Ha innsikt i metoder for stedfesting av geografiske data, i både teori (metoder og matematisk grunnlag) og praktisk utføring.
 • Kjenne til prinsippene til interpolasjon og geostatistikk.
 • Forstå prinsipper for bruk av og kan anvende en multikriterieanalyse.
 • Være i stand til å gjennomføre enkle landmålingsoppgaver ved hjelp av avansert GPS-utstyr, samt forstå kartprojeksjoner.
 • Være i stand til å gjennomføre en enkel datainnsamling ved hjelp av digital fotogrammetri basert på flyfoto, og presentere resultatene i en prosjektrapport.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Dette emnet er klonet (GEO3460/GEO4460) og tar maksimalt opp 20 studenter. Studenter innen geofag vil ha fortrinn. Hvis det er flere enn 20 søkere, vil opptak bli gitt i følgende rekkefølge: i følgende program/studieretning: 

 1. Studenter på Geofag (master - to år), studieretningene: • Geofarer og geomekanikk • Geomorfologi og geomatikk • Sedimentologi, paleontologi og stratigrafi, som har emnet som obligatorisk eller anbefalt. Bachelor studenter (ikke prioritert rekkefølge) i følgende program: • Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing)Geofysikk og klima (bachelor)Geologi og geografi (bachelor), der emnet er obligatorisk.
 2. Andre bachelor- og masterstudenter i geofag.

 3. Utvekslingsstudenter på bachelor og masternivå og andre bachelor og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO.
 4. Enkeltemnestudenter på bachelor og masternivå.

Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe avhengig av om de er på bachelor eller masternivå. For studenter som stiller likt ved plassbegrensning blir opptak avgjort ved loddtrekning.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS kurs i feltsikkerhet.

Undervisning

Forelesninger opp til 6 timer per uke, samt opp til 4 timer øvelser per uke. Dagsbesøk fra næringsliv/offentlige institusjoner. Det vil være øvelsesoppgaver hver uke, og rapporter fra 4 av dem vil bli evaluert til godkjent/ikke godkjent. Det gis to obligatoriske oppgaver (av disse en prosjektrapport) teller med i sluttkarakteren.

Ett obligatorisk feltkurs på 3-4 dager ved slutten av semesteret. Arbeidet fra feltkurset inngår i en av de obligatoriske oppgavene som teller med i sluttkarakteren.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Opp til 4 skriftlige øvelsesrapporter skal være godkjent før du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
 • To skriftlige obligatoriske oppgaver (inklusive prosjektrapporten), teller til sammen ca 40 %.
 • Skriftlig avsluttende eksamen teller ca 60 % (3 timer).
 • Endelig karakter settes etter en samlet vurdering av eksamensdelene.

Hjelpemidler

Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Dersom emnet undervises på engelsk vil det bare tilbys eksamensoppgavetekst på engelsk.

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEG2250 – Innføring i landmåling, fotogrammetri og romlig analyse (videreført) og GEO3460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)