GEO4460 – Landmåling, fotogrammetri og romlig analyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil formidle teori om kartprojeksjoner og koordinatsystem, samt det teoretiske grunnlaget for datafangst i landmåling (GPS etc.) og fotogrammetri (flyfotoanalyse). Det legges her vekt på praktiske øvinger i datafangst, bearbeidelse og presentasjon av data fra landmåling og fotogrammetri. Emnet gir så videre en spesialisering i romlig analyse av geografisk informasjon, med vekt på analyse av geofaglige prosesser. Det legges vekt på kunnskap innenfor interpolasjon, geostatistikk og generering/analyse av digitale terrengmodeller (DEMs).

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du

  • ha innsikt i metoder for stedfesting av geografiske data, i både teori (metoder og matematisk grunnlag) og praktisk utføring
  • kjenne til prinsippene for interpolasjon og geostatistikk
  • forstå prinsipper for bruk av og kunne anvende en multikriterieanalyse
  • være i stand til å gjennomføre enkle landmålingsoppgaver ved hjelp av avansert GPS-utstyr, samt forstå kartprojeksjoner
  • være i stand til å gjennomføre en enkel datainnsamling ved hjelp av digital fotogrammetri basert på flyfoto, og presentere resultatene i en prosjektrapport

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Kursene GEO3460 og GEO4460 har felles opptakskapasitet og tar maksimalt opp 20 studenter. Dersom det er flere enn 20 søkere, vil opptak bli gitt i følgende rekkefølge:

1. Masterstudenter tatt opp til følgende studieretninger (ikke prioritert rekkefølge):

som har emnet som obligatorisk eller anbefalt. 

Bachelorstudenter (ikke prioritert rekkefølge) på følgende program:

der emnet er obligatorisk

2. Andre bachelor- og masterstudenter i geofag

3. Utvekslingsstudenter på bachelor- og masternivå, samt andre bachelor- og masterstudenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO

4. Enkeltemnestudenter på bachelor- og masternivå

Søkere vil bli rangert innenfor hver kategori: alle søkere innen kategori 1 rangeres før søkere i kategori 2, og så videre. Dersom det er plassbegrensning i emnet, vil ledige plasser tildeles etter loddtrekning.

Obligatoriske forkunnskaper

Det er obligatoriske feltkurs og ekskursjoner i emnet. Før feltkurs/ekskursjoner er det et krav at du har bestått et HMS-kurs i feltsikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger opp til 6 timer per uke, samt opp til 4 timer øvelser per uke. Dagsbesøk fra næringsliv / offentlige institusjoner. Det vil være øvelsesoppgaver hver uke, og rapporter fra 4 av dem må være godkjent før avsluttende eksamen. Det er et obligatorisk feltkurs på 3-4 dager i slutten av semesteret. Arbeidet fra feltkurset inngår i en av to innleveringsoppgaver som teller med i sluttkarakteren.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisning- og vurderingsformen i emner i semester hvor 5 eller færre studenter er tatt opp til emnet.

Eksamen

  • 4 skriftlige øvelsesrapporter skal være godkjent før du kan framstille deg til avsluttende skriftlig eksamen.
  • To skriftlige innleveringsoppgaver teller til sammen ca. 40% ved sensurering.
  • Skriftlig avsluttende eksamen teller ca. 60% ved sensurering.
  • Endelig karakter settes etter en samlet vurdering av eksamensdelene.

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for forsøk på fusk.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: 

Hjelpemidler til eksamen

Godkjent kalkulator

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på norsk. Hvis emnet undervises på engelsk, vil oppgaven kun gis på engelsk. Du kan svare på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. sep. 2022 20:14:54

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)