Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset består av en teoridel og en praksisdel og vil gi erfaring i å anvende geofaglig kunnskap, ferdigheter og tenkemåter til undervisning av geofag i skolen. Studentene skal i løpet av emnet designe, gjennomføre, reflektere og vurdere et undervisningsopplegg i geofag. Undervisningsopplegget skal helst ha innslag av feltarbeid.

Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester i Lektorprogrammet. To av disse sammen med PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, PROF3025 – Ledelse av elevers læring og PROF4045 – Tilrettelegging for elevers læring oppfyller Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet vil du kunne:

  • Anvende didaktisk teori til å utvikle, gjennomføre, og redesigne/videreutvikle undervisningsopplegg for geofag i videregående skole.
  • Begrunne valg i din undervisning i geofag, og observere hvordan dette påvirker elevenes forståelse i geofag.
  • Ulike strategier og metoder for god geofagundervisning, f.eks. bruk av feltundervisning, designe oppgaver som utvider og utfordrer elevenes geofaglige forståelse, og anvende aktuelle saker fra nyheter, forskning og samfunnet til å undervise i læreplanens temaer.
  • Redegjøre for faglige utfordringer elevene møter i geofag, og har strategier for å håndtere dette.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved det 5-årige Lektorprogrammet, studieretning realfag.

Undervisning

Emnet går siste 8 uker i semestret, inkludert praksis og eksamen. Undervisningen gis i form av seminar/prosjekt-grupper og/eller forelesninger der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter.

Praksisdelen i emnet vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager, som kan foregå på campus eller i videregående skole. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Det er obligatorisk oppmøte på første seminar. Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis er obligatorisk.

Hvis det er mindre enn 5 studenter som skal ta emnet forbeholder vi oss retten til å tilpasse undervisningen i emnet.

Eksamen

  • Muntlig eksamen med presentasjon av praksis. Praksis må være godkjent.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk