GEO5000 – Geodidaktikk i praksis

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Kurset består av en teoridel og en praksisdel og vil gi erfaring i å anvende geofaglig kunnskap, ferdigheter og tenkemåter til undervisning av geofag i skolen. Studentene skal i løpet av emnet designe, gjennomføre, reflektere og vurdere et undervisningsopplegg i geofag. Undervisningsopplegget skal helst ha innslag av feltarbeid.

Emnet er ett av fem «fagdidaktikk i praksis»-emner som går i 9. semester i Lektorprogrammet. Ved å ta to av disse emnene vil du oppfylle Lektorprogrammets krav om praksis.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet vil du kunne:

  • Anvende didaktisk teori til å utvikle, gjennomføre, og redesigne/videreutvikle undervisningsopplegg for geofag i videregående skole.
  • Begrunne valg i din undervisning i geofag, og observere hvordan dette påvirker elevenes forståelse i geofag.
  • Ulike strategier og metoder for god geofagundervisning, f.eks. bruk av feltundervisning, designe oppgaver som utvider og utfordrer elevenes geofaglige forståelse, og anvende aktuelle saker fra nyheter, forskning og samfunnet til å undervise i læreplanens temaer.
  • Redegjøre for faglige utfordringer elevene møter i geofag, og har strategier for å håndtere dette.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dette emnet er kun for studenter som er tatt opp ved Lektorprogrammet.

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet forutsetter:

En 30-gruppe bestående av følgende emner:

En 60-gruppe bestående av følgende emner:

Undervisning

Emnet går siste 8 uker i semesteret, inkludert praksis og eksamen. Undervisningen gis i form av seminar/prosjekt-grupper og/eller forelesninger der det vektlegges studentaktive læringsformer i form av diskusjoner og oppgaver/småprosjekter.

Praksisdelen i emnet vil være variert og veiledet og omfatter 7,5 dager, som kan foregå på campus eller i videregående skole. For detaljer om praksis, se semestersiden.

Praksis og undervisning direkte knyttet til praksis er obligatorisk.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

  • Praksis må være godkjent før du kan avlegge avsluttende eksamen. 
  • Muntlig eksamen med tilhørende presentasjon av praksis. 

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 01:14:07

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk