GEO3000 – Bacheloroppgave i geofag

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 planlegger vi for at undervisning og eksamen gjennomføres slik det er beskrevet i emnebeskrivelsen og på semestersidene, men det kan komme endringer på grunn av korona-situasjonen. Du får varsler om eventuelle endringer på semestersiden og/eller i Canvas.

Våren 2020 ble undervisning og eksamen digital. Se endringer og felles retningslinjer for eksamener ved MN-fakultetet våren 2020.

Kort om emnet

Emnet tas som avslutning av bachelorgraden/forberedelse til masterstudier. Du skal utarbeide en selvstendig prosjektoppgave, fortrinnsvis individuelt, innenfor fagområdene som dekkes av bachelorprogrammene "Geologi og geografi" og "Geofysikk og klima". Emnet vil også gi en innføring til hva forskning er, ulike akademiske sjangre og til IMRaD-modellen. 

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet vil du kunne:

 • selvstendig gjennomføre et enkelt forskningsprosjekt.
 • vite hva som kjennetegner akademisk skriving og en vitenskaplig tekst.
 • anvende enkle og mer avanserte metoder innenfor geovitenskapelige fagområder til å belyse en konkret problemstilling.
 • kjenne til ulike akademiske sjangre.
 • være fortrolig med god siteringspraksis og behandling av vitenskapelig litteratur.
 • forstå hvordan en vitenskapelig tekst skal disponeres og skrives, spesielt IMRaD-modellen.

Opptak til emnet

Dette emnet er kun for studenter på programmene; Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing)Geologi og geografi (bachelor) og Geofysikk og klima (bachelor), samt studieløpene Matematikk - geografi/geofag og Geografi/geofag - matematikk) på studieretning Realfag på Lektorprogrammet (LEP).

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Eller:

Prosjektarbeidet kan innbefatte felt- og laboratoriearbeid. Du må ha tatt to HMS emner:

 • Obligatoriske emner i bachelorprogrammene i geofag.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger om akademisk skrivning og forskning. Forelesningene følges opp med obligatoriske seminarer der studentene skal arbeide med egne tekster, og gi og få tilbakemeldinger fra hverandre. Studentene vil også motta individuell veiledning av sitt forskningsprosjekt. Dette arbeidet vil ende i en obligatorisk forskningsoppgave som etter godkjenning blir grunnlag for muntlig avsluttende eksaminasjon.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Den skriftlige prosjektoppgaven fra forskningsprosjektet gis en foreløpig karakter før studenten kan framstille seg for avsluttende justerende muntlig eksamen.

 • En avsluttende muntlig eksamen av prosjektet vil justere karakteren av prosjektoppgaven. Den foreløpige karakteren og den muntlige eksamenen teller 100% av karakteren i emnet.

 • Alle deler må være bestått hver for seg for å bestå emnet.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk. Det regnes også som 1 av 3 forsøk på eksamen i dette emnet dersom du tar eksamen i ett eller flere av følgende emner: GEG2340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført) og GEO3340 – Prosjektoppgave i naturgeografi, geomatikk og hydrologi (videreført)

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 08:12:26

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk