Kort om emnet

Dette emnet beskriver klimaforandringene som foregår i dag og hvilke effekter de har på natur og samfunn. Disse ses i sammenheng med naturlige klimaendringer gjennom jordens historie og deres årsaker. Det blir diskutert hvordan samfunnet kan omstilles for å møte utfordringene knyttet til dagens klimaendringer.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet, har du:

 • Kunnskap om klimaendringer, deres årsaker og effekter.
 • Forståelse av hvordan viten om klimaendringer er utviklet gjennom vitenskapshistorien og hvordan dette utvikles videre i vår tid.
 • Utviklet evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider.
 • Øvelse i å legge fram hovedinnhold i vitenskapelige artikler.
 • Øvelse i å formulere seg populærvitenspelig.
 • Øvelse i å vurdere synspunkter som fremmes i offentlig debatt.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Antall studenter på emnet er begrenset til 40. Studenter på BSc programmer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen:

 1. Studenter på Geofysikk og klima (bachelor)
 2. Studenter på Geologi og geografi (bachelor)
 3. Studenter på Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (under utfasing)
 4. Innreisende utvekslingsstudenter på avtaler med Institutt for geofag
 5. MN bachelorstudenter og enkeltemnestudenter

I tilfelle flere søkere til emnet enn plasser, fordeles plasser etter loddtrekning i de kategoriene i rangeringen ovenfor.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Undervisning

Forelesninger 2t/uke. Seminar 2t/uke med diskusjoner og studentpresentasjoner. Det blir gitt veiledning i å disponere en prosjektoppgave og i å skrive populærvitenskapelig. Presentasjon av en vitenskaplig artikkel, skriving av en populærvitenskaplig artikkel og prosjektoppgave teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Eksamen

 • Multiple choice oppgaver skal være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.
 • En presentasjon på seminar av hovedinnhold i vitenskapelige artikler teller 1/3.
 • En populærvitenskapelig artikkel teller 1/3.
 • En prosjektoppgave teller 1/3.
 • Alle resultatene blir vurdert samlet og gis som en sluttkarakter.

Eksamensspråk

Skriftelige og muntlige deler av eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)