GEO3032 – Klimaforandringer og effekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

I lys av nye koronarestriksjoner vil vi i starten av vårsemesteret 2022 tilrettelegge for digital undervisning, og samtidig forsøke å opprettholde et fysisk tilbud der det er mulig. Vi håper det blir mulig med mer fysisk undervisning senere i semesteret. Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Les også om gjennomføring av utsatt eksamen høstsemesteret 2021.

Kort om emnet

Dette emnet beskriver klimaforandringene som foregår i dag, samt deres underliggende årsaker og deres effekter på natur og samfunn. Disse ses i sammenheng med naturlige klimaendringer gjennom jordens historie og deres årsaker. Emnet gir videre innsikt i det vitenskapelige grunnlaget for dagens forståelse av klimasystemet og hvordan dette har utviklet seg over tid.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet har du

 • kunnskap om klimaendringer, deres årsaker og effekter
 • forståelse av hvordan viten om klimaendringer er utviklet gjennom vitenskapshistorien og hvordan dette utvikles videre i vår tid
 • utviklet evne til kritisk vurdering av vitenskapelige arbeider
 • øvelse i å legge fram hovedinnhold i vitenskapelige artikler
 • øvelse i å formulere deg populærvitenskapelig
 • øvelse i å vurdere synspunkter som fremmes i offentlig debatt

Opptak til emnet

Antall studenter på emnet er begrenset til 40. Studenter på bachelorprogrammer ved Institutt for geofag er prioritert plass på emnet i denne rekkefølgen:

 1. Studenter på Geofysikk og klima (bachelor)
 2. Studenter på Geologi og geografi (bachelor)
 3. Studenter på Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor) (videreført)
 4. Innreisende utvekslingsstudenter på avtaler med Institutt for geofag
 5. MNs bachelorstudenter og enkeltemnestudenter

I tilfeller hvor det er flere søkere til emnet enn plasser, fordeles plasser etter loddtrekning i kategoriene i rangeringen ovenfor.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Undervisning

Forelesninger 2 timer i uken. Seminar 2 timer i uken med diskusjoner og studentpresentasjoner. Det blir gitt veiledning i å disponere en prosjektoppgave og i å skrive populærvitenskapelig. Ukentlige innleveringer må være godkjent for å kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.

Flervalgsoppgave, presentasjon av en vitenskapelig artikkel, skriving av en populærvitenskapelig artikkel og prosjektoppgave teller med i sluttkarakter.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen (studieinfo@geo.uio.no).

Vi forbeholder oss retten til å endre undervisningsform og eksamen i semester hvor det er oppmeldt 5 eller færre studenter.

Eksamen

 • Ukentlige innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til avsluttende eksamen.
 • Tre flervalgsoppgaver teller til sammen 1/4 ved sensurering.
 • En presentasjon på seminar av hovedinnhold i vitenskapelige artikler teller 1/4 ved sensurering.
 • En populærvitenskapelig artikkel teller 1/4 ved sensurering.
 • En prosjektoppgave teller 1/4 ved sensurering.
 • Alle deler må være bestått hver for seg og resultatene blir vurdert samlet og gis som en sluttkarakter.

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil 3 ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Skriftlige og muntlige deler av eksamen kan besvares på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2022 00:13:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)