Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Om bergartsdannende mineraler; magmatiske - og metamofe bergarter og de prosessene som fører til deres dannelse.

Hva lærer du?

Grunnleggende oversikt over krystallenes indre struktur, kjemiske bindinger og klassifikasjon. Teoretisk og praktisk gjennomgang av de viktigste bergartdannende mineralene, deres opptreden, egenskaper og dannelsesbetingelser. Teoretisk og praktisk innsikt i de viktigste prosessene som fører til dannelse av forskjellige typer magmatiske og metamorfe bergarter. Bruk av teori til å forstå kjemiske og mineralogiske forskjeller mellom bergarter som dannes i forskjellig tektonisk miljø og ved forskjellige trykk-temperatur forhold.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Følgende emner må tas før undervisningsstart i GEL2110:

For studenter som tok GEL2110 våren 2015 eller senere gjelder at GEL2110 ikke kan inngå i grad før følgende emner er bestått:

Se eventuelt egen nettside for overgangsordninger mellom gamle og nye HMS-emner.

Anbefalte forkunnskaper

GEO1010 – Naturgeografi (nedlagt), GEO1020 – Geologiske prosesser og materialer (nedlagt), GEO1030 – Vind, strøm og klima (nedlagt) og KJM1100 – Generell kjemi (videreført)/KJM1001 – Innføring i kjemi (videreført)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot GEO2110 – Mineralogi

  • 3 studiepoeng overlapp mot G 120

Undervisning

6 timer forelesning/øvelse per uke. Obligatoriske øvelsesoppgaver med tidsfrist, disse må være godkjent for at du kan gå opp til avsluttende eksamen. 2 dager obligatorisk feltundervisning.

Det er obligatorisk fremmøte på første forelesning. Studenter som ikke møter, regnes for å ha trukket seg fra emnet med mindre de på forhånd har meldt forfall til Studieadministrasjonen, epost adresse: studieinfo@geo.uio.no

For å kunne delta i undervisningen er det et krav at følgende emner må være bestått før undervisningen starter:

Du må kunne dokumentere at du har bestått HMS0504 første gang du møter til undervisning.

Generell informasjon om ekskursjoner ved Institutt for geofag.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Praktisk prøve i mineralogi (teller 20%). Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer, teller 80%). Både praktisk prøve og avsluttende eksamen må være bestått for å bestå emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med GEO2110 – Mineralogi ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2012 (pdf).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2018

Emnet videreføres som GEO2110 våren 2019.

Eksamen

Vår 2018

Undervisningsspråk

Norsk