BIOS5411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omhandler hvordan giftige stoffer påvirker miljøet og mennesket med et særlig fokus på effekter på individer. Giftige stoffer påvirker mange av de samme prosessene i ulike organismer og emnet går detaljert inn på likheter og forskjeller med utgangspunkt i det vi vet mest om, nemlig mennesket. Emnet omfatter både effekter av giftige stoffer på organismer i miljøet og effekter på mennesker.

Hva lærer du?

Emnet vil gi inngående kunnskap om hvordan ulike giftige stoffer påvirker dyr og mennesker.

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunnskap om virkningsmekanismer for ulike giftige stoffer, inkludert hormonforstyrrelser, gentoksisitet, reproduktiv toksisitet, immuntoksisitet, nevrotoksisitet, utviklingstoksisitet, samt endringer i adferd.
 • Kunnskap om metabolisme av toksiske stoffer hos ulike arter.
 • Kunnskap om effekter av giftige stoffer på molekylært nivå, cellenivå, på helse, på naturlige populasjoner og organismesamfunn, samt bruk av biomarkører.
 • Ha en forståelse for betydningen av ulike grupper av giftige stoffer for miljøet og menneskets helse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

PhD-studenter må melde seg opp til BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter

Emnene BIOS5411 og BIOS9411 har felles opptak. Søkere rangeres etter følgende kriterier:

 1. PhD-studenter og masterprogramstudenter ved MN-fakultetet som har emnet i sin godkjente studieplan. Studenter I toksikologi og miljøvitenskap prioriteres først.
 2. Andre Master-, PhD-studenter og hospitanter
 3. Enkeltemne- og utvekslings-studenter
 4. Søkere rangeres etter studiepoeng i hver gruppe; alle søkere innenfor 1. rangeres før søkere i 2. osv. For studenter som stiller likt ved plassbegrensing innenfor hver enkelt gruppe blir opptak avgjort ved loddtrekning

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger 17 x 2 timer;
 • Felt (obligatorisk) 2 dager;
 • lab-øvelser (obligatorisk) 6 x 3 timer;
 • diskusjonsgrupper 18 timer.

Det er krav om beståtte HMS-emner før deltagelse på lab./felt. Studentene må fylle inn feltkort og må selv sørge for gyldige forsikringer.

Første forelesning er obligatorisk, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

All obligatorisk aktivitet skal være godkjent for å kunne ta eksamen. Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) teller 100 %

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter med gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Det arrangeres ny eksamen for studenter som ikke består ordinær eksamen.

Studenter som trekker seg under eksamen blir ikke tilbudt ny eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS9411 – Miljøgifter i økosystem og mennesker: effekter

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Undervises første gang høst 2018

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)