KJM-MENA5555 – Polymerer og makromolekyler

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir studentene en grunnleggende innføring i begreper som brukes for å forstå oppbygging og egenskaper hos polymerer og makromolekylære systemer.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

  • kan du diskutere og definere fundamentale begreper innen polymersyntese; spesielt radikalpolymerisasjon, og du har laborativ erfaring med polymersyntese.
  • kan du beskrive de fysikalske egenskaper for ulike polymerer og relatere mikroskopisk struktur til egenskaper og dynamikk på makronivå.
  • forstår du og kan beskrive forskjellige eksperimentelle teknikker som brukes for å karakterisere makromolekyler. Du kan også utføre enkelte karakteriseringer av polymerer i løsning.
  • kjenner du de viktigste teoretiske modeller for polymerløsninger og -smelter.
  • forstår du og kan redegjøre grunnleggende begreper for strukturdannelse i løsning og spontan dannelse av amfifile polymerer.
  • kjenner du godt til anvendelser av polymerer i materialteknologi, nanoteknologi og medisin.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

KJM-MENA3300 – Fysikalsk kjemi III - makromolekyler, kondenserte faser og dynamikk (videreført) eller KJM3310 – Fysikalsk kjemi III - Statistisk termodynamikk for kjemi

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen i dette emnet består av:

  • Forelesninger (45 timer)
  • Kollokvieundervisning (16 timer)
  • Et obligatorisk laboratoriekurs (28 timer)

Det obligatoriske laboratoriekurset må være godkjent før avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne ta avsluttende eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

  • Avsluttende skriftlig (4 timer) eller muntlig eksamen, som teller 100 % ved sensurering. Eksamensform fastsettes etter at semesteret har startet.

Dette emnet har et obligatorisk laboratoriekurs som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: KJM-MENA9555 – Polymerer og makromolekyler

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator.

Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. juli 2022 02:25:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisningen kan bli avlyst hvis færre enn 5 studenter melder seg.

Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)