Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor, og jern. Disse grunnstoffene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og til den kjemiske sammensetningen av miljøet.  Kurset fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land

 • ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv

 • kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene

 • kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen

 • kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer

 • kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser

 • ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver

 • kunne utføre enkle massebalanseberegninger

I tillegg får du:

 • innsikt i hvordan en bruker kjemikunnskap til å forstå biologiske og geologiske prosesser i miljøet

 • forståelse av den kjemiske sammenhengen mellom påvirkning og respons relatert til våre miljøutfordringer

 • innsikt i vannprøvetakning, prøvebehandling, kjemisk analyse, behandling av miljødata og sammenhengen mellom nedbørsfelt og vannkjemi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0504 – Feltsikkerhet må tas før første feltarbeid

HMS0503 – Laboratoriesikkerhet må tas før første laboratorieøvelse

Grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger

 • Kollokvier

 • Praktisk modul: 8 timer feltarbeid, 6 timer labarbeid; 4 timer miljødata workshop. Obligatorisk oppmøte

 • Obligatorisk rapport fra praktisk modul

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt før forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter.

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen. En fullført og godkjent praktisk modul og rapport er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre den praktiske modulen på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Skriftlig digital eksamen på 3 timer som teller 100%

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen.  

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.  

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3070 – Biogeokjemi og KJM4070 – Biogeokjemi

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 19:18:23

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)