Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Undervisningen er avlyst høsten 2021. Kjemistudenter som ønsker å følge emnet kan søke opptak til BIOS3070.

Undervisning og eksamen vårsemesteret 2022

Ved MN-fakultetet er det våren 2022 fysisk undervisning, men det kan fortsatt forekomme tilfeller av digital undervisning eller hybridundervisning.

Se semestersiden, Canvas eller dine vanlige kanaler for eventuelle endringer i undervisning og eksamensform.

Kort om emnet

Klodens miljø er tett knyttet til de globale kretsløpene av karbon og andre nøkkelelementer som nitrogen, fosfor, og jern. Disse grunnstoffene er også knyttet til biologisk produksjon, diversitet og økosystemtjenester, og til den kjemiske sammensetningen av miljøet. Emnet fokuserer på koblingen mellom biologiske, geologiske og kjemiske prosesser, på vekselvirkningen mellom klima og miljø, og hvordan menneskelig aktivitet påviser disse prosessene.

Hva lærer du?

Etter å ha gjennomført emnet skal du:

 • ha kjennskap til jordas utvikling og de viktigste biogeokjemiske reaksjonene i luft og på land
 • ha kunnskap om de biogeokjemiske kretsløpene til karbon, nitrogen, fosfor, svovel og kvikksølv
 • kunne forklare hvilke biogeokjemiske prosesser som styrer disse globale syklusene
 • kunne forklare hvordan disse kretsløpene er koblet sammen
 • kunne forklare hvorfor og hvordan det biogeokjemiske systemet er i endring, samt forståelse av usikkerheter knyttet til slike endringer
 • kunne forklare hvordan klimaet påvirker og påvirkes av sentrale biogeokjemiske prosesser
 • ha ferdigheter i bruk av dataprogram for spesiering av forbindelser i naturlige komplekse vannprøver
 • kunne utføre enkle massebalanseberegninger
 • innsikt i hvordan en bruker kjemikunnskap til å forstå biologiske og geologiske prosesser i miljøet
 • forståelse av den kjemiske sammenhengen mellom påvirkning og respons relatert til våre miljøutfordringer
 • innsikt i vannprøvetakning, prøvebehandling, kjemisk analyse, behandling av miljødata og sammenhengen mellom nedbørsfelt og vannkjemi

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Grunnleggende kunnskaper i biologi og økologi.

Overlappende emner

Undervisning

 • Forelesninger
 • Kollokvier
 • Praktisk modul: 8 timer feltarbeid, 6 timer labarbeid; 4 timer miljødata workshop. Obligatorisk oppmøte
 • Obligatorisk rapport fra praktisk modul

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning for studenter som skal følge undervisning i emnet, også for studenter på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom forfall til første forelesning ikke er meldt til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt før forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter.

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent for at studenten skal kunne avlegge eksamen. En fullført og godkjent praktisk modul og rapport er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre den praktiske modulen på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering.

Obligatoriske aktiviteter og innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: BIOS3070 – BiogeokjemiKJM4070 – Biogeokjemi.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. mai 2022 04:23:09

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk (engelsk på forespørsel)