KJM3110 – Elektrokjemi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon i elektrokjemi; teori, metoder og bruksområder. Det bygger på fysikalsk kjemi og forbereder studenten på elektrokjemiske problemstillinger og metoder i masterstudier så vel som i arbeidslivet.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du identifisere, definere, og klassifisere elektrokjemiske reaksjoner og komponentene som inngår - elektrolytt, elektroder, membraner og grenseflater.
  • har du fundamental forståelse for definisjoner, drivkrefter, mekanismer og kinetikk for elektrokjemiske reaksjoner.
  • kjenner du oppbygging og egenskaper til elektrode-elektrolytt-grenseflater.
  • kan du utføre elektrokjemiske eksperimenter med forskjellige typer celler og instrumentering (potentiostat og impedansspektrometer).
  • har du kunnskap om elektrokjemiske applikasjoner og problemstillinger av viktighet i dagens samfunn og industri.

Opptak til emnet

Maks 20 plasser grunnet laboratorieundervisning.

Rangering:

1. Programstudenter på følgende bachelorprogrammer: Kjemi og biokjemi, Kjemi, Materialvitenskap for energi og nanoteknologi og Materialer, energi og nanoteknologi.

2. Studenter som har emnet KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk eller tilsvarende emner.

3. Andre studenter. Ved poenglikhet blir det foretatt lodd-trekning.

Obligatoriske forkunnskaper

KJM1101 – Generell kjemi, eller MENA1001 – Materialer, energi og nanoteknologi eller tilsvarende emner.

Følgende kurs må tas før første obligatoriske laboratorieøvelse i KJM3110:

Du må kunne fremvise dokumentasjon på at du har bestått HMS0503 og HMS0505 på første lab-dag.

KJM1130 – Fysikalsk kjemi I - termodynamikk og kinetikk

Undervisning

Emnet går over et semester med seks timer undervisning per uke. Det obligatoriske laboratoriekurset kommer i tillegg. Undervisningen består av:

  • 4 timer forelesninger

  • 2 timer gruppeundervisning

  • 4 hele laboratoriedager i løpet av semesteret

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til avsluttende eksamen.

Et fullført og godkjent laboratoriekurs er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste) Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt før forelesningen starter.

Det er obligatorisk oppmøte til laboratorieundervisningen og fravær må dokumenteres med legeerklæring eller tilsvarende.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100%.

Godkjent laboratoriekurs er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Kalkulator. Kalkulatoren må oppfylle kravene spesifisert av Matematisk institutt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 13:18:11

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Engelsk