NAT2000 – Naturfag i praksis

Kort om emnet

NAT2000 er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning for realfag og som har en emnegruppe i naturfag. Emnet tar for seg ulike aspekter knyttet til undervisning av naturfag i skolen på 8.-11. årstrinn, med vekt på bruk av praktiske forsøk og elevaktive undervisningsformer. Undervisningen har fokus på tverrfaglige tema som energi, klima og miljø og kropp og helse, og hvordan disse temaene kan integreres med undervisning om vitenskapelige tenkemåter og praksiser.

Hva lærer du?

Når du har fullført dette emnet, kan du:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere eksperimentell undervisning i naturfag i samsvar med skolens læreplaner og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoffet på en presis måte
 • undervise i naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter med utgangspunkt i naturfaglige fenomener knyttet til læreplanen
 • knytte fagstoffet til didaktiske refleksjoner og undervisning i naturfag i skolen
 • velge hensiktsmessige og varierte undervisningsaktiviteter for å formidle og arbeide med naturfaglig fagstoff
 • formidle naturfagets betydning i hverdagslivet

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Manuell etteranmelding: Studenter som ikke søkte plass i hovedopptaket må henvende seg til studieadministrasjonen ved Kjemisk institutt for å bli etteranmeldt til emnet. Siden første forelesning inneholder viktig informasjon, er det viktig å få med seg første forelesing, uavhengig av når etteranmeldingen starter.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

Studentene må ha følgende forkunnskaper:

FYS1001 – Innføring i fysikk eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitutsjoner (FYS-MEK1110 – Mekanikk og FYS1120 – Elektromagnetisme vil i dette tilfellet regnes som tilsvarende).

KJM1101 – Generell kjemi eller KJM1002 – Innføring i kjemi, eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som har generell kjemi, men ingen bakgrunn i organisk kjemi, må regne med noe ekstraarbeid.

Biologi: BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og BIOS1150 – Biologisk mangfold eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner.

Helse, miljø og sikkerhet:

Overlappende emner

Undervisning

Emnet går over et semester med seks timer undervisning per uke. Arbeids- og undervisningsformene vil variere mellom f.eks. gjennomganger i plenum, gruppearbeid, refleksjonsspørsmål, laboratoriearbeid og feltarbeid.

 • Det er 75 % obligatorisk oppmøte til undervisningen. Fravær ut over dette må dokumenteres med legeerklæring.
 • Det er tre obligatoriske innleveringer i løpet av semesteret, og aktiviteter knyttet til innleveringene er obligatoriske. Fravær fra disse aktivtetene må dokumenteres med legeerklæring.
 • Du skal også skrive en obligatorisk prosjektoppgave med tema knyttet til naturfagundervisning.

For at du skal kunne ta avsluttende eksamen må prosjektoppgaven være bestått og de tre innleveringene godkjent. Fullførte obligatoriske arbeider er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du levere inn arbeidene på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning (gjelder også hvis du står på venteliste). Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt senest den dagen forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av følgende:

 • En prosjektoppgave med tema knyttet til naturfagsundervisning teller 20 % av endelig karakter.
 • Avsluttende muntlig eksamen, med praktisk innslag og 15 minutters forberedelsestid, teller 80 % av endelig karakter.

Dette emnet har obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven er på norsk. Du kan svare på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. mai 2022 07:27:20

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk