Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

NAT2000 er utviklet spesielt for deg som er student ved Lektorprogrammet, studieretning for realfag og som har valgt en emnegruppe i naturfag. Emnet tar for seg emner som er sentrale i naturfag i skolen på 8.-11. årstrinn, for eksempel energi og bærekraftig utvikling, ernæring og helse, forskerspiren, verdensrommet og kjemiske stoffer og reaksjoner.

Hva lærer du?

Emnet vil fokusere på sider ved naturfaget som er knyttet til undervisning av elever i skolen. Emnet skal gi en helhetlig forståelse av de seks hovedområdene i læreplanen for naturfag og for eksperimentelle arbeidsmåter i naturfaget. Dette vil gjøre deg bedre i stand til å integrere fagene biologi, fysikk og kjemi i naturfagundervisningen og til å gjennomføre aktiviteter og eksperimenter med elever som synliggjør naturfagets betydning i hverdagslivet.

Når du har fullført dette emnet, kan du:

 • planlegge, gjennomføre og vurdere eksperimentell undervisning i naturfag i samsvar med skolens læreplaner og gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet
 • formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoffet på en presis måte
 • knytte fagstoffet til didaktiske refleksjoner og undervisning i naturfag i skolen
 • formidle naturfagets betydning i hverdagslivet

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Studentene må ha følgende forkunnskaper:

FYS1001 – Innføring i fysikk eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitutsjoner (FYS-MEK1110 – Mekanikk og FYS1120 – Elektromagnetisme vil i dette tilfellet regnes som tilsvarende).

KJM1101 – Generell kjemi eller KJM1002 – Innføring i kjemi, eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner. Studenter som har Generell kjemi, men ingen bakgrunn i organisk kjemi, må regne med noe ekstraarbeid.

Biologi: BIOS1110 – Celle- og molekylærbiologi og BIOS1150 – Biologisk mangfold eller tilsvarende emner fra Universitetet i Oslo eller andre utdanningsinstitusjoner.

Helse, miljø og sikkerhet:

For studenter som tar NAT2000 våren 2015 eller senere gjelder at NAT2000 ikke kan inngå i grad før følgene emner er bestått:

Overlappende emner

 • 2 studiepoeng mot FYS0110V.
 • 2 studiepoeng mot BIO0100V.

Undervisning

Undervisningen er delt i bolker på 2 + 3 timer per uke. Arbeids- og undervisningsformene vil variere mellom f.eks gjennomganger i plenum, gruppearbeid, laboratoriearbeid og uteskole med en tur med overnatting. For tre av de praktiske øvelsene skal det leveres rapport i etterkant, og på disse øvelsene er det obligatorisk oppmøte. Du skal også skrive en prosjektoppgave med tema knyttet til naturfagsundervisning. For at du skal kunne ta eksamen må prosjektoppgaven være bestått og de tre rapportene godkjent. 

Fullførte obligatoriske oppgaver er gyldig i seks semestre utover det semesteret det ble godkjent. Etter denne perioden må du gjennomføre laboratoriekurset på nytt for å kunne fremstille deg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og til laboratorieøvelsene det skal skrives rapport fra. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall ikke er meldt til Kjemisk institutt (ekspedisjonen@kjemi.uio.no, tlf: 22 85 54 46) senest den dagen forelesningen/undervisningen/laboratoriedagen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En prosjektoppgave med tema knyttet til naturfagsundervisning teller 20 % av avsluttende karakter. Oppgaven gis bokstavkarakter og må være bestått for at du skal kunne ta eksamen i emnet. Du skal også levere tre mindre rapporter som må være godkjent før du kan gå opp til eksamen.

Muntlig eksamen med praktisk innslag og 15 minutters forberedelsestid teller 80 % av avsluttende karakter. Eksamensoppgavene tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter som har vært gjennomgått. I vurderingen blir det lagt vekt på din evne til å formidle naturvitenskapelig forståelse av fagstoff knyttet til denne aktiviteten, og at du kan knytte fagstoffet til didaktiske refleksjoner og undervisning i skolen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Godkjente rapporter er gyldige i ett år.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Høst 2018

Eksamen

Vår 2020

Vår 2019

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk