print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Rekker og potensrekker, parametriserte kurver, kjeglesnitt, kjerneregelen for funksjoner av flere variable, kompletthet av euklidske rom, iterasjon av funksjoner, Newtons metode i flere variable, inverse og implisitte funksjoner, optimering med og uten bibetingelser, multippel integrasjon med variabelskifte, vektorfelter, linjeintegraler, flateintegraler, Greens teorem, gausseliminasjon, lineær uavhengighet, basiser, invertible matriser, determinanter, egenvektorer og egenverdier med anvendelser på iterasjon. Innføring i bruk av matematisk programvare.

Hva lærer du?

Emnet vil gi en innføring i mer videregående analyse samt gi en innføring i noe elementær lineær algebra.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer,  eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 - Kalkulus. Studenter som ikke har MAT-INF1100 - Modellering og beregninger må kanskje bruke litt ekstra krefter på å sette seg inn i programvaren som brukes.

Overlappende emner

For de 3 emnene MAT1012 - Matematikk 2, MAT1100 - Kalkulus, MAT1110 - Kalkulus og lineær algebra er det til sammen 10 studiepoeng overlapp; du får altså 20 studiepoeng for disse 3 emnene.

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot MAT 110.

* Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig. Ta eventuelt kontakt med matematisk institutt.

Undervisning

4 timer forelesning, 2 timer plenumsregning og 2 timer gruppeundervisning hver uke hele semesteret.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver. Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/3 og avsluttende eksamen teller 2/3 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Tillatte hjelpemidler til midtveiseksamen: Ingen.

Tillatte hjelpemidler til avsluttende eksamen: Godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Studenter kan, på emner som har norsk som undervisningsspråk, be om eksamensoppgaven på bokmål, nynorsk og engelsk. Frist for å registrere ønsket eksamensspråk er 1. september for høstsemestre og 1. februar for vårsemestre. Vi henviser til nettsidene til Det matematisk- naturvitenskaplige fakultet for fremgangsmåte

Emner som har engelsk som undervisningsspråk vil bare tilby eksamensoppgavetekst på engelsk.

Denne ordningen gjelder også for emner hvor vurderingsform er avhengig av antall studenter og skriftlig eksamen velges av foreleser.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Det arrangeres ny/utsatt eksamen i starten av neste semester for studenter som:

 • dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen
 • trekker seg under ordinær eksamen
 • ikke består ordinær eksamen

Les mer om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk