Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende statistiske metoder for samfunnsvitenskap.

Herunder deskriptiv og eksplorerende analyse, sannsynlighetsregning, og lineær regresjonsanalyse. Grunnleggende teknikker og prinsipper for datainnsamling vil også gjennomgås.

Undervisningen foregår i plenumsforelesninger og seminarer. Til seminarene skal det gjøres obligatoriske oppgaver som gjennomgås i timen. Gjennom dette emnet lærer du å bruke statistikkpakken STATA til å foreta databearbeiding, grafiske fremstillinger og statistiske analyser. Alle oppgaver i seminarene er eksamensrelevante.

Kvantitative metoder er ikke bare viktige for å kunne gjennomføre egne undersøkelser, men også for å lese forskningslitteratur og annen statistikk. Mange jobber i både det private og offentlige vil måtte ta stilling til kvantitativ dokumentasjon, og en del vil også være bestillere av slik forskning og utredninger. Grunnleggende kunnskaper i kvantitative metoder er derfor relevant for svært mange ulike yrker.

Hva lærer du?

Kunnskap

Etter endt kurs skal du ha fått grunnleggende innsikt i:

 • Typer kvantitative data og datainnsamlingsmetoder.
 • Analyseteknikker for kvantitative data.
 • Grunnleggende sannsynlighetsregning, kvantifisering av usikkerhet og statistisk tolkning.

Ferdigheter

Etter endt kurs skal du kunne:

 • Formulere et forskningsspørsmål (problemstilling) og tilhørende forventninger (hypoteser) på basis av etablert kunnskap (teori og tidligere forskning).
 • Redegjøre for styrker og svakheter ved ulike undersøkelsesopplegg og kvantitative analyser som benyttes som besvarer et forskningsspørsmål.
 • Redegjøre for hvordan ulike statistiske mål er fremkommet, når de kan benyttes, hvordan de kan fortolkes og hvilke styrker og svakheter som knytter seg til dem.
 • Gjennomføre grunnleggende statistiske tester og estimeringer.
 • Bruk av statistikkpakken STATA til grunnleggende databearbeiding, grafisk fremstilling og statistiske analyser.

Generell kompetanse

Du skal kunne:

 • Forstå viktigheten av å formulere problemstilling og gjennomføring av undersøkelsen i forhold til etablert kunnskap (teori og tidligere forskning).
 • Vurdere styrker og begrensninger ved ulike kvantitative metoder og undersøkelsesopplegg.
 • Avgjøre hva slags type kvantitative analyser som er egnet til å besvare et forskningsspørsmål
 • Gjennomføre kvantitative analyser som står i forhold til et forskningsspørsmål.
 • Ha et grunnlag for videre fordypning i statistiske modeller på et høyere nivå.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

SOS1000 – Innføring i sosiologi (nedlagt), (tidligere: SOS1001 – Introduksjon til sosiologi (nedlagt) og SOS1002)

Undervisning

Forelesning og seminarer.

Obligatoriske aktivitet

 • Oppmøte på seminar (minst 10 av 15 ganger). 
 • Aktiv deltakelse og gjennomføring av øvelsesoppgaver tilknyttet seminaret.

For å få godkjent obligatorisk aktivitet, må du løse skriftlige oppgaver i forkant av seminarene og delta aktivt i seminarundervisningen. (Nærmere instruksjon gis på seminarene).

Informasjon om bytte av seminargrupper

Obligatoriske aktivitet er gyldig det semesteret du tar emnet, samt de to påfølgende semesterene emnet går. (Eks: Består du obligatorisk aktivitet våren 2017, er den gyldig t.o.m. våren 2019).

Forelesninger

Forelesningene tar ikke sikte på å dekke alt pensum, men har som siktemål å hjelpe til å forstå sentrale deler av pensum, primært statistiske begreper og tenkemåter, samt praktisk oppgaveløsning ved tavleregning.

Forelesningene er derfor ikke en erstatning av å lese pensum, men skal heller bidra til å utdype forståelsen av pensum. Å stille forberedt til forelesningene er derfor viktig.

Oppgaver til forelesning

Til hver forelesning er det angitt oppgaver som bør løses som forberedelse til forelesningene. Oppgavene som gis til forelesninger og seminarer vil til sammen dekke læringsmålet for kurset.

Fravær fra obligatorisk aktivitet

Ved sykdom eller andre tungtveiende grunner kan du i noen tilfeller få godkjent gyldig fravær eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4 timers skoleeksamen (karakterbedømmes A-F).

Du må ha fått godkjent all obligatorisk aktivitet for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Tidligere eksamensoppgaver

Informasjon om bruk av Scantron på eksamen

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Følgende hjelpemidler er tillat på eksamen:

 • Alle typer kalkulatorer
 • Pensumbøkene
 • Utskrift av online ressurser til lærerboka: Formelark 
 • Det er lov med notater og post-it-lapper i boka

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Du finner mer informasjon om evalueringer som har vært på siden for studiekvalitet

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår

SOS1120 erstattes av emnet SOSGEO1120 – Kvantitativ metode våren 2019. 

Eksamen
Hver vår

Eksamen i SOS1120 tilbys siste gang våren 2019. 

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info