Kort om emnet

Emnet gir en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved deres historie. Emnet skal gi en første innføring i sentrale psykologiske emner som:

 • Biologisk psykologi
 • Kognisjonspsykologi
 • Læringspsykologi
 • Motivasjon og emosjoner
 • Personlighet og individuelle forskjeller
 • Utviklingspsykologi
 • Helsepsykologi
 • Sosialpsykologi
 • Klinisk psykologi

Det gis også en oversikt over den historiske bakgrunnen for moderne psykologi.

Hva lærer du?

Kunnskapsmål:
Du skal kunne:

 • Ha en viss oversikt over bredden og mangfoldigheten i moderne psykologi
 • Ha kjennskap til sentrale emner, begreper, forskningsfunn og teorier innenfor ulike områdene av psykologien.
 • Erkjenne at moderne psykologisk forskning har utspring i ulike tradisjoner, og at psykologien derved fremstår som mangeartet.
 • Ha kjennskap til noen sentrale navn og bidrag i psykologiens historie, og hvordan disse vurderes i dag.

Ferdighetsmål:
Du skal kunne:

 • Lese vanlig lærebokstoff på engelsk, og finne frem til sentrale poeng i en tekst
 • Gi skriftlig fremstilling av og delta i diskusjon av psykologiske problemstillinger
 • Påvise likheter og forskjeller mellom nyere teorier og klassiske teorier og debatter

Generell kompetanse:
Du skal:

 • Utvikle en utforskende og udogmatisk holdning til psykologiske problemstillinger, samt en realistisk oppfatning av psykologiens muligheter og begrensninger
 • Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Overlappende emner

20 studiepoeng overlapp mot PSYC1200 – Innføring i generell psykologi (nedlagt)

Utgjør ca. to tredeler av første semester grunnfag PSY110. Se forhold mellom ny og gammel ordning

Undervisning

Det blir gitt en forelesningsrekke i generell psykologi og i psykologiens historie (27 dobbelttimer).

I tillegg til forelesningsrekken kommer skrive- og diskusjonsseminar ledet av viderekomne studenter (10 dobbelttimer).

Hvis du ikke har tenkt å følge seminar skal du ikke ta opp en seminarplass, da skal du velge seminar 99 (skal ikke følge seminar) i Studentweb.

Hvis du ikke møter opp på første seminarundervisning mister du plassen på seminaret.

Informasjon om bytte av seminargrupper

Obligatorisk aktivitet:

Alle studenter (unntatt studenter som tidligere har stått eksamen i PSY1000) må gjennomføre og bestå minst 6 av 9 flervalgsprøver i Connect.

Disse prøvene vil være tidsavgrenset og bli gjort tilgjengelige etter hvert. Se timeplan på semestersiden for detaljer. Din eksamensmelding vil bli trukket dersom du ikke består den obligatoriske aktiviteten.

Obligatorisk aktivitet er gyldig så lenge eksamen tilbys.

Utfyllende informasjon om emnets obligatoriske aktivitet:

Kravet om å bestå 6 av 9 tester tar i seg selv høyde for sykdom i løpet av semesteret. Har du likevel vært for syk til å gjennomføre en test, kan du levere legeattest og søke om å få gjenåpnet den aktuelle testen. Legeattesten skal da bekrefte at du har vært for syk til å gjennomføre testen i hele perioden den aktuelle testen har vært åpen. Legeattest og søknad sendes til SV-info. Frist er tre virkedager etter at den aktuelle testen stenger. Hvis du får innvilget gjenåpning av en test, vil denne åpnes i tre dager.

 

Eksamen

6-timers skriftlig eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-info på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Be om begrunnelse på karakter i dette emnet:

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Eksamen vår 2018 og høst 2018: PSY1000 skal utfases. Det vil bli arrangert eksamen i PSY1000 for siste gang vår 2018 og høst 2018.

Obligatorisk aktivitet:

 • Studenter som har godkjent obligatorisk aktivitet fra inneværende (vår 2018) eller tidligere semester, kan ta ny eksamen. Det blir ikke mulig å ta Connect-testene høst 2018.
 • Studenter som var oppmeldt i PSY1000 vår 2014 eller tidligere (før obligatorisk aktivitet ble innført) kan også ta eksamen. Gjelder dette deg, skal du ikke melde deg opp på egenhånd i Studentweb. Du kontakter SV-info på info@sv.uio.no innen 1. september (høst). Du vil da bli oppmeldt til eksamen av administrasjonen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng
20
Nivå
Bachelor
Undervisning

PSY1000 har undervisning siste gang våren 2018.

Eksamen

Eksamen blir arrangert siste gang høsten 2018. Etter dette blir emnet lagt ned.

Undervisningsspråk
Norsk

Kontakt

SV-info