Arbeidspliktregnskap ved IMV

Her finner du et sammendrag av HFs retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelser. I tillegg får du informasjon om satser som er spesifikke for IMV.


Generelle bestemmelser

 • Arbeidspliktregnskap føres for den delen av stillingen som omfatter undervisning og administrasjon. Saldo for ett semester over føres til det neste, og inngår i det påfølgende semesters saldo. Det er begrensninger for overførbar saldo. Informasjon om dette finnes i HFs retningslinjer pkt. 2.2.
 • Arbeid som faller inn under forskning skal ikke føres i arbeidspliktregnskapet
 • For alle ansatte i vitenskapelige stillinger med undervisningplikt fordeles arbeidsplikten som følger
  • 47 % undervisning
  • 6 % administrasjon
 • For ansatte i rektrutteringsstillinger gjelder følgende:
  • Stipendiat: Ingen undervisning
  • Gjennomføringsstipendiat: 50 % undervisning og 50 % forskning
   • Godskrives for to ekstra klokketimer per undervisningstime (klokketime) til forberedelse av undervisningen
  • Postdoktor inntil 3-årig tilsetting: Ingen undervisning
  • Postdoktor, 3-årig tilsetting: 10 % undervisning
  • Postdoktor, 4-årig tilsetting: 25 % undervisning
 • Sykdom
  • Ved kortvarig sykdom (inntil 15 dager) settes det enten inn vikar eller undervisningen forskyves. Det gis uttelling som om undervisningen ble gjennomført.
  • Ved langvarig sykdom (16 dager eller mer) gis det fradrag i arbeidsplikten tilsvarende sykemeldingens varighet og sykemeldingsgrad (prosent) 
 • Ett år utgjør 11 måneder, og hvert semester 5,5 måneder når fradrag beregnes
 • Alle lokale bestemmelser er underordnet HFs felles bestemmelser. Ved tvil om uttelling er det bestemmelsene i Retningslinjer for praktisering av arbeidspliktbestemmelsene ved Det humanistiske fakultet som avgjør hvilken uttelling som faktisk skal gis.

Arbeidspliktens omfang

 

Professor og førsteamanuensis

Førstelektor og lektor

Under 60 år

Undervisning: 398 timer

Administrasjon: 51 timer

Totalt: 449 timer per semester

Undervisning: 636 timer

Administrasjon: 51 timer

Totalt: 687 timer per semester

60-62 år

Undervisning: 390 timer

Administrasjon: 50 timer

Totalt: 440 timer per semester

Undervisning: 622 timer

Administrasjon: 50 timer

Totalt: 672 timer per semester

Over 62 år

Undervisning: 368 timer

Administrasjon: 47 timer

Totalt: 415 timer per semester

Undervisning: 588 timer

Administrasjon: 47 timer

Totalt: 635 timer per semester

Fødselsår avgjør hvilken kategori man settes i.

Undervisning - faste satser

Utarbeiding og endring av emner, pålagt av instituttet

 • Nytt emne: 50 timer
 • Større revisjon av emne: 25 timer
 • Ved undervisning i et emne som er nytt for foreleseren gis 25 timer for utarbeiding av nytt opplegg i emnet

Emneansvar

 • Emneansvar, inkl. kvalitetssikring: 10 timer
 • Tillegg for koordinering av parallelle grupper a 25 studenter: 5 timer
 • Tillegg for tilrettelegging av IKT-basert undervisning: 10 timer

Undervisning

 • Forelesning: 4 timer
 • Seminartime: 3 timer
 • Gruppetime: 2 timer
 • Forelesning Faglig-pedagogisk dag: 4 timer
 • Forelesning Åpen dag: 3 timer
 • Smakebitsforelesning i semesteråpningsuken: 1 time

Veiledning og retting

Veiledning og retting gir uttelling per student. Uttelling per student gis kun når emnebeskrivelsen klart viser hvordan obligatorisk student aktivitet er integrert i undervisningsopplegget. Uttelling gis kun for antall studenter som har fått sensur.

 • Kunnskapsemne med sluttvurdering: 1,5 timer
 • Kunnskapsemne med integrert vurdering: 2,5 timer
 • Veiledet lesning (normalt bare på masternivå): 8 timer
 • Masteroppgave, 60 sp, 18 veiledningstimer: 60 timer
 • Masteroppgave, 30 sp, 9 veiledningstimer: 30 timer

For veiledning av masterstudenter gis det uttelling for 1/4 av timene det semesteret man blir tildelt en ny masterstudent, og de resterende timene når studentene har fullført masteroppgaven.

Sensur, inkl. begrunnelser

 • Skriftlig eksamen (skoleeksamen): 0,5 time
 • Muntlig eksamen: 0,75 time
 • Hjemmeeksamen: 0,75 time
 • Semesteroppgave eller mappe: 1 time
 • Masteroppgave 30 sp: 6 timer
 • Masteroppgave 60 sp: 12 timer
 • Opptaksprøver: uttelling i henhold til antall timer satt av i planen
 • Opptaksprøve på innsendt video: som ved muntlig eksamen, 0,5 time
 • Digital eksamen: 0,5 timer pr kandidat gis til emneansvarlig

Ph.d.-utdanning

En ph.d.-kandidat skal normalt ha 14 timer veiledning per år i inntil 3 år. Veilederen gis uttelling i arbeidspliktregnskapet for 3 timer per veiledningstime. Det gir totalt 126 timer. For kandidater som leverer innenfor normert tid, gis det ekstra uttelling for veiledningen det tredje året.

 • 1. år: 42 timer
 • 2. år: 42 timer
 • Kandidat leverer innefor normert tid: 66 timer
 • Kandidat leverer etter normert tid: 42 timer når kandidaten har levert avhandlingen
 • Kandidaten lever ikke avhandling: Det gis ingen uttelling for veiledning utover de to første årene

Doktorgradsbedømmelse

 • Grunnsats: 40 timer
 • Tillegg
  • 1. opponent etter disputas: 15 timer
  • 2. opponent etter disputas: 15 timer
  • Administrator som ikke er medlem av komiteen: 20 timer

Administrasjon - faste satser

Bedømmelse av søkere til vitenskapelige stillinger

Sastene inkluderer arbeid med å lese søknad, skrive vurdering, møte i komite og intervju.

 

Stipendiat og postdoktor Førsteamanuensis og førstelektor/lektor*
1-2 søkere 1 time per søknad 20 timer
3-5 søkere 1 time per søknad 35 timer
6 eller flere søkere** 1 time per søknad

Normalt 35 timer

* Samme satser benyttes ved søknad om opprykk fra universitetslektor til førstelektor.

** Sorteringskomite får 0,5 time per søker

Annen administrasjon

 • Uregistrerbar administrasjon: 20 timer per semester (gis automatisk til alle bortsett fra når man er fritatt fra all undervisning og administrasjon grunnet forskningsfri, frikjøp, sykmelding oa).
 • Deltakelse i utvalg og komiteer på alle nivåer ved UiO: Uttelling fastsettes av instituttleder ved inngåelse av verv/oppdrag

 

Medlem av fakultetsstyret Medlem av TUV Medlem av instituttstyret
Fast vitenskapelig ansatte 10 timer per møte 3,5 timer per møte 5 timer per møte
Midlertidig vitenskapelig ansatte 2 uker (75 timer) -- 1 uke (37,5 timer)

Annet - arbeid som ikke omfattes av de faste satsene
For arbeid som ikke faller inn under, eller som i faktisk tidsbruk overstiger, de faste satsene for uttelling skal uttelling i arbeidspliktregnskapet kun gis på bakgrunn av avtaler inngått skriftlig og i forkant. 

Publisert 1. mars 2016 13:09 - Sist endret 26. nov. 2018 15:43