Timeregnskap for undervisning ved TF

Undervisning (inkl. veiledning, sensur og doktorgradsbedømmelse) omfatter den delen av arbeidsplikten til vitenskapelige tilsatte som timeberegnes. Disse oppgavene har faste satser som fastsettes av dekanen.

Oversikten nedenfor angir uttelling for oppdrag innenfor undervisningsplikten for fast vitenskapelige tilsatte og pliktarbeidet til tilsatte i postdoktorstillinger. Satsene er fastsatt av dekanen 19. desember 2014 med senere revisjoner, og gjelder for oppgaver utført fra og med vårsemesteret 2017. For satser som gjaldt før 2017, kontakt fakultetets studieseksjon.

Studiedekanen fastsetter uttelling for oppgaver innenfor undervisningsplikten som ikke står nedenfor.  Dekanen fastsetter kompensatorisk reduksjon av arbeidsplikten, og hvordan det skal gi uttelling i undervisningsplikt. 

Forsknings-/formidlingsoppgaver og administrative oppgaver gir ikke uttelling i undervisningsplikten til de fast vitenskapelige tilsatte, da disse inngår i forskningsplikten og administrasjonsplikten.

Der en oppgave deles mellom to, gis det halv uttelling for hver med mindre annet er spesifisert i oversikten nedenfor eller avtalt med studiedekanen.

Oversikten over uttelling for oppgaver innenfor undervisningsplikt/pliktarbeid er inndelt i følgende bolker:

Arbeidsoppgave Enhet Uttelling

Verv/faglige koordineringsoppgaver 

 

Prodekan/forskningsdekan/studiedekan ett semester halvt undervisningsplikt
Ph.d.-programleder (inkl. faglig ansvar for kurs, årlige møter med stipendiatene, tilstedeværelse på fremleggsseminar, ph.d.-kurs o.l.) ett semester 110 timer
Programleder for profesjonsstudium i teologi, inkl. oppstartsseminar for fordypningsoppgave, og for årsenheten i teologi og for ettårig praktisk teologi ett semester 100 timer
Programleder for bachelorprogram i religion og samfunn og for årsenheten i kristendom og islam ett semester 60 timer
Programleder for masterprogram i religion og samfunn, inkl. oppstartsseminar for masteroppgave ett semester 80 timer
Programleder for masterprogrammet for masterprogram i Religion and Diversity, inkl. oppstartsseminar for masteroppgave ett semesterett semester 80 timer
Programleder for masterprogrammet i Religious Roots of Europe, inkl. RRE-"tutorials" og koordinering med andre læresteder ett semester 80 timer
Programleder for masterprogrammet i praktisk teologi og faglig ansvarlig for kirkelig etter- og videreutdanning ett semester 40 timer
Kontaktansvarlig for lektorprogrammet og faglig ansvarlig for skolerettet etter- og videreutdanning ett semester 40 timer
Faglig ansvarlig for flerreligiøs etter- og videreutdanning ett semester 40 timer
Emneansvar, inkl. kvalitetssikring og revisjon - uavhengig av antall studiepoeng på emnet ett semester 20 timer
Eksamensoppgavemøte - medlem (gjennomgåelse av semestrets eksamensoppgaver) ett semester 7,5 timer
Arbeidsoppgave Enhet Uttelling

Utarbeidelse av studieplan

Utvikling av nye emner/ph.d.-kurs 20-50 timer etter studiedekanens vedtak
Utvikling av nye studieprogram/større revisjon av studieprogram fastsettes av studiedekan pr oppdrag

Arbeidsoppgave

Enhet Uttelling

Undervisningstimer/-oppdrag

Forelesning/seminar - ordinært (inkl. ph.d.-kurs) enkelt undervisningstime* 4 timer
Forelesning/seminar med to lærereForelesning/seminar med to lærereForelesning/seminar - forberedt og gjennomført med to lærere enkelt undervisningstime* 3 timer
Forelesning/seminar på engelsk, når det ikke er foreleserens ordinære undervisningsspråk enkelt undervisningstime* 5 timer
Seminar - språkemner enkelt undervisningstime* 3 timer
Fremleggsseminar for masteroppgave med to lærere enkelt undervisningstime* 3 timer
Grupper - ordinært (inkl. kasualieøvelse og øvingsgrupper på praksisemner) enkelt undervisningstime* 2 timer
Grupper - basisemner enkelt undervisningstime* 3 timer
Etterveiledning på øvingsgudtjeneste, inkl. gudstjeneste - en lærer enkelt undervisningstime* 3 timer
Etterveiledning på øvingsgudtjeneste, inkl. gudstjeneste - to lærere enkelt undervisningstime* 2 timer
Tilstedelseværelse på andres undervisning/øvelse enkelt undervisningstime* 1 timer
Ekskursjon på bachelor-/masternivå - tillegg for tilstedeværelse (en dag eller lenger) en ekskursjonsdag 7,5 timer
Ekskursjon på bachelor-/masternivå - tillegg for tilstedeværelse (mindre enn en dag) enkelt time 1 time

Leseemne - utarbeidelse av pensum og eksamensoppgave, samt gi 2-3 leseveiledninger

ett leseemne 10 timer
Maestroseminaropponent - ph.d.(uttelling gis ikke til stipendiater der oppgaven inngår i ph.d.-utdanningen) en ph.d.-kandidat 8 timer
"Fleksibiliserte emner" der mye av undervisning er nettbasert fastsettes av studiedekan pr oppdrag

*Enkelt undervisningstime tilsvarer 45-60 min.

Arbeidsoppgave Enhet Uttelling

Veiledning/tilbakemelding på skriftlig innlevering/mappe gitt utenom undervisningstimen

Veiledning/tilbakemelding - generelt, uavhengig av antall studiepoeng og av antall leveringer på emnet en student* 0,75
Veiledning/tilbakemelding - basisemner spesielt en student* 1,5
Veiledning/tilbakemelding på emner der veiledning/tilbakemelding inngår i undervisningstimer, f.eks. språkemner, oppstarts-/fremleggsseminar gir ikke uttelling

*Antall studenter som har levert skriftlig oppgave/mappe i et emne, fastsettes utfra antall oppmeldte studenter til eksamen ved eksamenstidspunktet.

Arbeidsoppgave Enhet Uttelling

Veiledning av oppgave/avhandling

Veiledning av bacheloroppgave (eneveileder) en student 12 timer
Veiledning av masteroppgave (eneveileder) - 30 studiepoeng en student 24 timer
Veiledning av masteroppgave (eneveileder) - 40 studiepoeng en student 30 timer
Veiledning av masteroppgave (eneveileder) - 60 studiepoeng en student 48 timer
Veiledning av fordypningsoppgave på teologiprogrammet (eneveileder) - 30 studiepoeng en student 24 timer
Forskerveiledning av ph.d.kandidat (eneveileder) en ph.d.-kandidat 180 timer
Delt veiledning av master-/fordypningsoppgave - hovedveileder/biveileder fastsettes av studiedekan pr student
Delt veiledning av ph.d.-avhandling - hovedveileder/biveileder prosentandel av ordinær uttelling pr ph.d.-kandidat fastsettes av studiedekan
Veiledning av oppgave/avhandling ved annen fakultet/institusjon, forhåndsavtalt med studiedekan fastsettes av studiedekan pr student/ph.d.-kandidat
Arbeidsoppgave Enhet

Uttelling

Vurdering/bedømmelse

Skriftlig prøve med tilsyn* en kandidat 0,75 timer
Muntlig eksamen en kandidat 0,75 timer
Hjemmeeksamen/individuell skriftlig oppgave («semesteroppgave»)* en kandidat 0,75 timer
Mappevurdering, inkl. ev. muntlig* en kandidat 2 timer
Bacheloroppgave* en kandidat 2 timer
Fordypningsoppgave i teologi - 30 studiepoeng, inkl. muntlig* en kandidat 5 timer
Masteroppgave - 30 studiepoeng, inkl. muntlig* en kandidat 5 timer
Masteroppgave  - 40-60 studiepoeng, inkl. muntlig* en kandidat 10 timer
Klage - ny sensurering en kandidat

ordinær uttelling pluss

3 timer pr emnet

Doktorgradsbedømmelse – medlem i bedømmelseskomiteen (ph.d.), inkl. arbeid som administrator en kandidat 30 timer
Tillegg for første opponent (ph.d.) en kandidat 20 timer
Tillegg for andre opponent (ph.d.) en kandidat 15 timer
Tillegg v/omarbeiding av avhandling (ph.d.) en kandidat 10 timer

* Eventuell begrunnelse på sensur inngår i arbeidsoppgaven.

 

 

Publisert 18. jan. 2016 23:35 - Sist endret 31. okt. 2018 15:34