English version of this page

Eksempelspørsmål for medarbeidersamtaler

Disse spørsmålene kan støtte deg og din leder i forberedelsen og gjennomføringen av en medarbeidersamtale. Listen er ment som inspirasjon og er ikke uttømmende.

1. Oppfølging av forrige samtale

 • Hva ble dere enige om i forrige medarbeidersamtale og hvilke oppfølgingsmål er blitt nådd?
 • Hva mål er ikke nådd?
 • Hvorfor?
 • Hvordan opplever du din egen innsats det siste året?

2. Arbeidsoppgaver, mål og arbeidsplaner

 • Hvordan ser du ditt arbeidsområde og dine arbeidsoppgaver i sammenheng med avdelingens/organisasjonens mål?
 • Har du forslag til endringer i eller forbedringer av arbeidsrutinene ved organisasjonsenheten? Hvilke?
 • Er du fornøyd med dine arbeidsoppgaver, ditt ansvar og din myndighet?
 • Evt. ønsker du at det skal være klarere?
 • På hvilke områder kan du gjøre en bedre jobb? Er det spesielle forhold som hindrer deg i dette?
 • I hvilken grad er du tilfreds med din egen arbeidsinnsats?
 • Hva er du mest tilfreds med ved din utførelse av jobben?
 • Hva er du minst tilfreds med ved din utførelse av jobben?
 • Er ditt tidsforbruk på de enkelte arbeidsoppgavene det du hadde planlagt?
 • Hvilke arbeidsoppgaver bør det legges vekt på i kommende år?
 • Er oppgavefordelingen fornuftig eller bør den endres, i så fall hvordan?
 • Ønsker du å få andre arbeidsoppgaver på kort/lang sikt?
 • Hvilke planer og mål er viktig å sette for neste periode?

3. Ledelse

 • I hvilken grad får du den oppfølgingen du har behov for av leder?
 • Hvilke ønsker har du når det gjelder ledelse?
 • Hvordan opplever du det fungerer å diskutere din oppgaver og din arbeidssituasjon med leder?
 • Hvilke innspill har du til hvordan leder kan følge opp og støtte deg best mulig?

4. Arbeidsmiljø og samarbeid

 • Hvordan vil du karakterisere jobbsituasjonen din akkurat nå?
 • Hva trenger du for å komme nærmere idealsituasjonen?
 • Hvordan ser det ut rundt deg når du føler at jobben din fungerer godt for deg og andre?
 • Hvordan trives du i arbeidet ditt?
 • Hvordan mener du det siste året har vært på jobben?
 • Hvordan trives du på avdelingen/instituttet/seksjonen?
 • Hvilke forhold på jobben virker positivt eller negativt på trivselen?
 • Er arbeidslokalene hensiktsmessige?
 • Er ressursene/arbeidsutstyret tilstrekkelige for å utføre jobben på en god måte?
 • Er det noe annet som ikke er blitt berørt som virker inn på din arbeidssituasjon og som du ønsker å ta opp?

4.1 Utdypningsspørsmål ved mistanke om trakassering

 • Hvordan opplevde du det?
 • Hvordan har du det nå? 
 • Hva trenger du at å snakker mer om med din leder?
 • Hvordan kan din leder støtte deg på beste måte?
 • Ønsker du å varsle om situasjonen?

5. Kompetanse – faglig og personlig utvikling

 • Hva er din sterkeste sider?
 • Hva ønsker du å bli bedre på?
 • Har du kvalifikasjoner/sider ved deg som du ikke får utnyttet i nåværende stilling?
 • På hvilke områder ønsker du å utvikle deg i arbeidet ditt? På hvilke områder trenger du økt kompetanse?
 • Hvilken type kompetanse trenger du for å gjøre en bedre jobb?
 • Hvilke utviklingstiltak ønsker du (kurs o.l.)?
 • På hvilke områder ønsker du deg personlig og/eller faglig videreutvikling?
 • Gir stillingen muligheter til utvikling slik du ønsker?
 • På hvilke områder (store og små) har du spesiell kompetanse?
 • Finnes det kompetanse hos kolleger som du trenger å benytte deg bedre av?
 • Hvordan kan utveksling av kompetanse best foregå?

5.1 Tilleggsspørsmål for medarbeidere som har fylt 60 år

 • Hva er dine ambisjoner noen år fremover?
 • Hvordan ser du på din framtid ved enheten/fakultetet/UiO?
Publisert 13. juli 2020 13:11 - Sist endret 24. aug. 2020 13:35