Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet omfatter farmasøytisk naturstoffkjemi, kvalitetskontroll av medisinplanter og tilberedninger av disse, fytoterapi og noe ernæring samt lovgivning relatert til plantebaserte legemidler og kosttilskudd. Undervisningen vil gi studentene grunnleggende kompetanse i farmakognosi, noe som vil gi en forståelse for naturstoffers biologiske effekter både som legemidler, plantebaserte legemidler, kosttilskudd og i næringsmidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om viktige legemidler med opprinnelse fra naturen og hvordan naturen kan være en ressurs for utvikling av nye legemidler
 • har du bred kunnskap om og kan anvende farmakopéens metoder for kontroll av medisinplanter og plantebaserte tilberedninger.
 • har du bred kunnskap om fytoterapi som grunnlag for å kunne veilede om bruk av plantebaserte legemidler og kosttilskudd, samt god kunnskap om lovverket som regulerer disse preparatkategoriene. Du har også kjennskap til homøopatiske legemidler.
 • kan du gjennomføre en selvstendig litteraturstudie med innhenting og vurdering av vitenskapelig dokumentasjon og formidle dette skriftlig og muntlig.
 • kan du kritisk vurdere kilder og bedømme troverdigheten av disse innen aktuelt fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

De obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

  Anbefalte forkunnskaper

  Undervisning

  • 30 timer forelesninger
  • 20 timer kollokvier
  • 26 timer laboratoriearbeid (obligatorisk) og innlevering av 2 laboratorierapporter
  • 3 timer labforelesning (obligatorisk)
  • Innlevering av prosjektoppgave (obligatorisk, teller 20% av sluttkarakteren)
  • 3 timer studentpresentasjon av laboratorieoppgave (obligatorisk)
  • 4 timer seminar

  Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

  Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

  Adgang til undervisning

  Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

  Fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjent kollokviedeltakelse er gyldig i 3 år.

  Eksamen

  • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 80 % av sluttkarakteren.
  • Prosjektoppgave, teller 20 % av sluttkarakteren

  For adgang til skriftlig eksamen må du ha:

  • deltatt på 3 laboratorieforelesninger og gjennomført laboratorieoppgavene
  • godkjent 2 laboratorierapporter
  • godkjent prosjektoppgaven
  • godkjent studentpresentasjonen av laboratorieoppgave

  Digital skoleeksamen

  Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

  Les mer om digital skoleeksamen.

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  10

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Hver høst

  Avholdes første gang høsten 2019.

  Eksamen

  Hver høst

  Undervisningsspråk

  Norsk