FARM3100 – Farmakognosi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet omfatter farmasøytisk naturstoffkjemi, kvalitetskontroll av medisinplanter og tilberedninger av disse, fytoterapi og noe ernæring samt lovgivning relatert til plantebaserte legemidler og kosttilskudd. Undervisningen vil gi studentene grunnleggende kompetanse i farmakognosi, noe som vil gi en forståelse for naturstoffers biologiske effekter både som legemidler, plantebaserte legemidler, kosttilskudd og i næringsmidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du grunnleggende kunnskap om viktige legemidler med opprinnelse fra naturen og hvordan naturen kan være en ressurs for utvikling av nye legemidler
 • har du bred kunnskap om og kan anvende farmakopéens metoder for kontroll av medisinplanter og plantebaserte tilberedninger
 • har du bred kunnskap om fytoterapi som grunnlag for å kunne veilede om bruk av plantebaserte legemidler og kosttilskudd, samt god kunnskap om lovverket som regulerer disse preparatkategoriene. Du har også kjennskap til homøopatiske legemidler
 • kan du gjennomføre en selvstendig litteraturstudie med innhenting og vurdering av vitenskapelig dokumentasjon og formidle dette skriftlig og muntlig
 • kan du kritisk vurdere kilder og bedømme troverdigheten av disse innen aktuelt fagfelt

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Undervisning

 • 30 timer forelesninger

 • 20 timer kollokvier

 • 1 time ekskursjon med innlevering av rapport (obligatorisk)

 • 26 timer laboratoriearbeid fordelt på 2 kurs med innlevering av 2 laboratorierapporter (obligatorisk)

 • 3 timer laboratorieforelesning (obligatorisk)

 • 3 timer studentpresentasjon av laboratorieoppgave (obligatorisk)

 • 4 timer seminar (obligatorisk)

 • innlevering av prosjektoppgave (obligatorisk, teller 20% av sluttkarakteren)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent, og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Fullført og godkjent laboratoriekurs og godkjent seminardeltakelse er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, teller 80 % av sluttkarakteren.
 • Prosjektoppgave, teller 20 % av sluttkarakteren.

Både skriftlig eksamen og prosjektoppgaven må være bestått for å bestå emnet.

For adgang til skriftlig eksamen må du ha

 • bestått prosjektoppgave
 • deltatt på 3 laboratorieforelesninger og gjennomført laboratorieoppgavene
 • godkjent 2 laboratorierapporter
 • godkjent rapport fra ekskursjon
 • godkjent studentpresentasjonen av laboratorieoppgave
 • godkjent seminardeltakelse

Hjelpemidler til eksamen

Du vil få tilgang til kalkulator i Inspera under eksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. nov. 2020 04:10:25

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk