Kort om emnet

Emnet omfatter farmasøytisk naturstoffkjemi, kvalitetskontroll av medisinplanter og tilberedninger av disse, fytoterapi og noe ernæring samt lovgivning relatert til plantebaserte legemidler og kosttilskudd. Undervisningen vil gi studentene grunnleggende kompetanse i farmakognosi, noe som vil gi en forståelse for naturstoffers biologiske effekter både som legemidler, plantebaserte legemidler, kosttilskudd og i næringsmidler.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du grunnleggende kunnskap om viktige legemidler med opprinnelse fra naturen og hvordan naturen kan være en ressurs for utvikling av nye legemidler
 • har du bred kunnskap om og kan anvende farmakopéens metoder for kontroll av medisinplanter og plantebaserte tilberedninger.
 • har du bred kunnskap om fytoterapi som grunnlag for å kunne veilede om bruk av plantebaserte legemidler og kosttilskudd samt kjenne til lovverket som regulerer disse.
 • kan du gjennomføre en selvstendig litteraturstudie med innhenting og vurdering av vitenskapelig dokumentasjon og formidle dette skriftlig og muntlig.
 • kan du kritisk vurdere kilder og bedømme troverdigheten av disse innen aktuelt fagfelt.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

 • 30 timer forelesninger
 • 9 timer «flipped classroom»
 • 20 timer kollokvier
 • 30 timer laboratoriearbeid (obligatorisk) og innlevering av 2 laboratorierapporter
 • 5 timer labforelesning (obligatorisk)
 • Innlevering av prosjektoppgave (obligatorisk)
 • 6 timer studentpresentasjon av prosjektoppgave (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Gjennomført og godkjent obligatorisk undervisning og godkjente obligatoriske oppgaver er gyldige i 3 år.

Eksamen

 • Skriftlig eksamen 4 timer, teller 80 % av sluttkarakteren.
 • Prosjektoppgave med presentasjon, teller 20 % av sluttkarakteren

For adgang til eksamen må du ha:

 • deltatt på 5 laboratorieforelesninger og gjennomført laboratorieoppgavene
 • godkjent 2 laboratorierapporter
 • godkjent prosjektoppgaven
 • godkjent studentpresentasjonen

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2019.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk