FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i legemiddelbruk ut i fra et folkehelseperspektiv og inkluderer temaer som farmakoepidemiologi, legemiddeløkonomi, bivirkningsovervåking samt legemiddelmisbruk og avhengighet. Kritisk kildevurdering og kunnskapsbasert medisin er også sentrale tema, i tillegg til lover og regler knyttet til farmasøyters yrkesutøvelse, globale utfordringer på legemiddelområdet og innvandrerhelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du god forståelse for praksisnære utfordringer knyttet til legemiddelbruk
 • har du inngående kunnskap om legemiddelbruk i samfunnet samt grunnleggende epidemiologiske begreper som farmakoepidemiologi og «bivirkningsovervåking», og digital sikkerhet
 • har du god forståelse av hvorfor legemiddelprioriteringer må gjøres i helsetjenesten og hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres og benyttes
 • har du kunnskap om problemstillinger knyttet til legemiddelmisbruk og legemiddelavhengighet
 • har du inngående kunnskap om lover og regler knyttet til farmasøytisk yrkesutøvelse samt regulering av legemiddelbruk og -håndtering i helsetjenesten
 • har du god kunnskap om hva kunnskapsbasert medisin er, og kan utvise kritisk kildevurdering

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i:

De obligatoriske delene av:

Følgende gjelder for studenter overført fra gammel studieplan:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak innvilges kun hvis alle læringsutbytter i emnet er dekket.

Informasjon om overlapp mot gamle og nye emner er ikke fullstendig.

Bestått eksamen i:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert kollokvier, omvendt klasserom og datalab, kommunikasjonsseminar og en uke praksis på et primærapotek:

 • 20 timer forelesninger
 • 2 timer e-læringsmodul
 • 6 timer seminar og kollokvier om klinisk kommunikasjon (obligatorisk)
 • 12 timer datalab med godkjenning av en datalab-rapport (obligatorisk)
 • 28 timer kollokvier
 • 1 uke praksis på apotek (obligatorisk)

Deltakelse i obligatorisk undervisning, obligatoriske innleveringer og obligatorisk datalab-rapport må være gjennomført og godkjent/bestått før man kan ta eksamen. Les mer om hva som gjelder ved fravær på obligatoriske aktiviteter.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk deltakelse og godkjente oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, som teller 80 % ved sensurering.
 • En individuell datalab-rapport i farmakoepidemiologi, som teller 20 % ved sensurering. 

Både skriftlig eksamen og datalab-rapport må være bestått for å bestå emnet.

For adgang til eksamen må du ha

 • gjennomført all obligatorisk studentaktiviserende undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer
 • bestått individuell datalab-rapport i farmakoepidemiologi

Datalab-rapporten i farmakoepidemiologi inngår som deleksamen i emnet og må være bestått for å gå opp til avsluttende skriftlig eksamen. Rapporten kan leveres inn 1 gang for vurdering. Ved ikke bestått datalab-rapport, må ny datalab-rapport gjennomføres neste gang emnet avholdes.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil kunne benytte avansert (scientific) kalkulator i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. sep. 2022 21:10:58

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk