FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i legemiddelbruk ut i fra et folkehelseperspektiv og inkluderer temaer som farmakoepidemiologi, legemiddeløkonomi, bivirkningsovervåking samt legemiddelmisbruk og avhengighet. Kritisk kildevurdering og kunnskapsbasert medisin er også sentrale tema, i tillegg til lover og regler knyttet til farmasøyters yrkesutøvelse, globale utfordringer på legemiddelområdet og innvandrerhelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet

 • har du god forståelse for praksisnære utfordringer knyttet til legemiddelbruk
 • har du inngående kunnskap om legemiddelbruk i samfunnet samt grunnleggende epidemiologiske begreper som farmakoepidemiologi og «bivirkningsovervåking»
 • har du god forståelse av hvorfor legemiddelprioriteringer må gjøres i helsetjenesten og hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres og benyttes
 • har du kunnskap om problemstillinger knyttet til legemiddelmisbruk og legemiddelavhengighet
 • har du inngående kunnskap om lover og regler knyttet til farmasøytisk yrkesutøvelse samt regulering av legemiddelbruk og -håndtering i helsetjenesten
 • har du god kunnskap om hva kunnskapsbasert medisin er, og kan utvise kritisk kildevurdering

Opptak til emnet

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Obligatoriske forkunnskaper

De obligatoriske delene av:

Følgende obligatoriske forkunnskaper gjelder fra og med høsten 2021:

De obligatoriske delene av:

Følgende gjelder for studenter overført fra gammel studieplan:

Egne obligatoriske forkunnskapskrav gjelder for studenter tatt opp på det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016 og som er overført fra gammel studieplan. Disse er i faglig samsvar med de obligatoriske forkunnskapskravene som gjelder for emnet, men kan være erstattet av emner fra gammel studieplan, samt overgangsemner. Studenter på overgangsordninger kan ta kontakt med studieadministrasjonen for fullstendig oversikt over obligatoriske forkunnskapskrav.

Fritak for emnet:

Farmasiutdanningen er en profesjonsutdanning regulert av fastsatte lover og regler for hva som skal inngå I utdanningen. Fritak for emner innvilges kun hvis alle læringsutbytter gjeldende for utdanningen er dekket.

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning, inkludert kollokvier, omvendt klasserom og datalab, kommunikasjonsseminar og en uke praksis på et primærapotek:

 • 20 timer forelesninger
 • 2 timer e-læringsmodul
 • 6 timer seminar og kollokvier om klinisk kommunikasjon (obligatorisk)
 • 12 timer datalab med godkjenning av en datalabrapport (obligatorisk)
 • 28 timer kollokvier
 • 1 uke praksis på apotek (obligatorisk)

Deltakelse i obligatorisk undervisning, obligatoriske innleveringer og obligatorisk datalabrapport må være gjennomført og godkjent før man kan ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent obligatorisk deltakelse og godkjente oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen, 4 timer, som teller 80% ved sensurering.
 • En individuell datalab rapport i farmakoepidemiologi, som teller 20% ved sensurering.

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført all obligatorisk studentaktiviserende undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer, inkludert datalab rapport

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Du vil kunne benytte avansert (scientific) kalkulator i Inspera.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:10:35

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Norsk