Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i legemiddelbruk ut i fra et folkehelseperspektiv og inkluderer temaer som globale utfordringer på legemiddelområdet, innvandrerhelse, farmakoepidemiologi, legemiddeløkonomi, bivirkningsovervåking samt legemiddelmisbruk og avhengighet. Kritisk kildevurdering og kunnskapsbasert medisin er også sentrale tema, i tillegg til lover og regler knyttet til farmasøyters yrkesutøvelse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du god forståelse for globale, nasjonale og individuelle utfordringer knyttet til legemiddelbruk
 • har du inngående kunnskap om legemiddelbruk i samfunnet samt grunnleggende epidemiologiske begreper som farmakoepidemiologi og «bivirkningsovervåking».
 • har du god forståelse av refusjonsordninger og prisregulering av legemidler, kan du redegjøre for hvorfor prioriteringer må gjøres i helsetjenesten og har du kjennskap til hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres og benyttes.
 • har du kunnskap om problemstillinger knyttet til legemiddelmisbruk og legemiddelavhengighet.
 • har du inngående kunnskap om lover og regler knyttet til farmasøytens yrkesutøvelse samt regulering av legemiddelbruk og-håndtering i helsetjenesten.
 • kan du presentere og kommunisere innhold i faglitteratur til medstudenter, og kan utvise kritisk kildevurdering innenfor overnevnte temaer, og har god kunnskap om hva kunnskapsbasert medisin er.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FARM3125 – OE i legemiddelbruk og folkehelse

Vi gjør oppmerksom på at informasjon om overlapp mot gamle og nye emner ikke er fullstendig.

Undervisning

Forelesninger og flere typer studentaktiviserende aktiviteter som ekskursjoner, miniforelesninger, medstudentvurdering, innleveringer av refleksjonsnotater, prosjektoppgave og presentasjon av prosjektoppgaver.

 • 22 timer forelesninger
 • 12 timer data-lab
 • 40 timer kollokvier
 • 22 timer annen studentaktiviserende undervisning; ekskursjoner, medstudentvurdering, refleksjonsnotater, prosjektoppgave og presentasjon av denne (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Obligatorisk deltakelse og godkjente oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer (skoleeksamen).

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført all obligatorisk studentaktiviserende undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer inkludert prosjektoppgaven

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Avholdes første gang høsten 2019.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk